ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้น้อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้น้อย*, -ผู้น้อย-

ผู้น้อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้น้อย (n.) inferior See also: junior, subordinate Syn. ผู้ใต้บังคับบัญชา, ลูกน้อง Ops. ผู้บังคับบัญชา, ผู้อาวุโส
English-Thai: HOPE Dictionary
cog(คอก) n. ซี่ล้อ,ฟันเฟือง,เดือยตัวผู้,คนผู้น้อยในหน่วยงานใหญ่,เรือลำเล็กที่ติดพ่วงเรือลำใหญ่ abbr. cognitive function test
English-Thai: Nontri Dictionary
minion(n) บ่าว,คนรับใช้,คนรัก,สมุน,ข้าราชการผู้น้อย,ผู้แทน
underling(n) ผู้น้อย,ลูกน้อง,ผู้ใต้บังคับบัญชา,ลิ่วล้อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
inferior (n.) ผู้น้อย See also: ผู้มีตำแหน่งต่ำกว่า, ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา Syn. assistant, subordinate, subsidiary, junior Ops. superior
minion (n.) ข้าราชการผู้น้อย See also: เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย, ลูกน้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, if I did do it, do you think they would make me a junior FBI agent, too?อ้อ ถ้าผมไม่ได้เป็นคนทำ คุณว่าเขาจะให้ผมเป็น เจ้าหน้าที่ FBI ชั้นผู้น้อยเหมือนกันไม๊?
He was a low-level snitch.เขาเป็นแค่คนส่งข่าวชั้นผู้น้อย
Pricey wine for a legionary.เหล้านี้แพงเกินฐานะทหารชั้นผู้น้อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้น้อย
Back to top