ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้คุ้มครอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้คุ้มครอง*, -ผู้คุ้มครอง-

ผู้คุ้มครอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้คุ้มครอง (n.) parent See also: guardian Syn. ผู้ดูแล
ผู้คุ้มครอง (n.) body-guard with a gun See also: armed guard Syn. ผู้คุ้มกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
guardian(การ์'เดียน) n.,adj. (ซึ่งเป็น) ผู้ปกครอง,ผู้คุ้มครอง,ผู้คุ้มกัน,ผู้พิทักษ์., Syn. protector,custodian
safeguard(เซฟ'การ์ด) n. เครื่องป้องกัน,สิ่งป้องกัน,ผู้คุ้มกัน,ผู้คุ้มครอง vt. คุ้มกัน,คุ้มครอง,อารักขา, Syn. defense,precaution
English-Thai: Nontri Dictionary
guardian(n) ผู้ปกครอง,ผู้คุ้มครอง,ผู้ป้องกัน,ผู้คุ้มกัน,ผู้พิทักษ์
safeguard(n) เครื่องป้องกัน,การพิทักษ์,ผู้อารักขา,ผู้คุ้มกัน,ผู้คุ้มครอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conservatorผู้ปกครอง, ผู้ดูแล, ผู้คุ้มครอง (ที่ศาลตั้ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guardian angelsเทวดาผู้คุ้มครอง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
guardian (n.) ผู้คุ้มครอง See also: ผู้พิทักษ์, ผู้คุ้มกัน Syn. guard, protector
tutelar (adj.) เกี่ยวกับผู้คุ้มครอง
tutelary (adj.) เกี่ยวกับผู้คุ้มครอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Guardian, please. It's Chancellor Gainsborough.ผู้คุ้มครอง กรุณาต่อสายท่านนายกรัฐมนตรีเกนส์เบรอ
Marshal, did you see royal colours?ผู้คุ้มครอง ท่านเห็นธงของกษัตริย์ไหม
Guardian, I promise you, now Russell is free, he will stop at nothing to find us.ผู้คุ้มครอง ผมขอสัญญา ตอนนี้รัสเซลเป็นอิสระแล้ว เขาจะไม่หยุดตามหาเราทั้งสองคน
Guardians, if your faith in our power has faltered, let me renew it.ผู้คุ้มครอง ศรัทธาของท่านต่อพวกเราน้อยลงแล้ว ให้ข้าฟื้นมันเอง
Guardian, no! I'm innocent!ผู้คุ้มครอง ไม่นะ ฉันบริสุทธิ์
Alone, this Guardian entered the forbidden chamber.ผู้คุ้มครองคนนี้เข้าไปในวิหารต้องห้ามลำพัง
The Guardians harnessed will because it's the strongest source of energy in the universe.ผู้คุ้มครองควบคุมพลังความมุ่งมั่น เพราะมันเป็นแหล่งพลังงานที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในจักรวาล
The Guardian wanted Nan followed to make sure she carried out his orders.ผู้คุ้มครองต้องการติดตามเพื่อให้มั่นใจ ว่าเป็นไปตามคำสั่งของเค้า
The Guardians have charged me to lead a squadron of Lanterns in an assault on Parallax.ผู้คุ้มครองที่มอบหมายให้ข้านำกลุ่มแลนเทรินเ นำการเข้าโจมตีพาราแลกซ์
The Guardians are silent.ผู้คุ้มครองยังนิ่งอยู่
Only a parent or a guardian can sign.ฉันทำไม่ได้/Nผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองเธอเท่านั้นที่เซ็นต์ได้
She's all on her own now, and she needs a man to care for her.ผมว่าพ่อน่าจะลองสมัคร เป็นผู้คุ้มครองเธอ แต่ถ้าพ่อไม่กล้า ช่วยติดต่อให้ผมแทนก็ได้
You already know your guardian, Bumblebee.รู้จักแล้ว ผู้คุ้มครองของเธอ บัมเบิ้ล บี
Sarah Connor, John's mother, teacher, and protector;ซาราห์ คอนเนอร์ ผู้เป็นแม่ ครู และผู้คุ้มครองของจอห์น
Sarah connor, john's mother, teacher, and protector;ซาราห์ คอนเนอร์ แม่ ครู\ และผู้คุ้มครองของจอห์น
We can't accuse the Lord Protector without proof.ไม่มีใครจะตำหนิผู้คุ้มครองโดยปราศจากการที่มีคนพยายามหรอก
They need the legal guardianship of a U.S. citizen.เขาต้องการผู้คุ้มครองตามกฎหมาย ที่เป็นพลเมือง สหรัฐอเมริกา
It's crazy. Diplomatic immunityมันไร้สาระ ตำแหน่งผู้คุ้มครองนี้
I figured principal's office, boy needs a parent or a guardian.ฉันว่า นี่คือห้องผู้อำนวยการ ชัค ต้องการผู้ปกครองหริอผู้คุ้มครอง
My guardian angel.นางฟ้าผู้คุ้มครองฉัน
Your behavior was more like a protector,like someone in the army doing a bed check.พฤติกรรมคุณเหมือนผู้คุ้มครอง เหมือนที่ในกองทัพตรวจก่อนนอน
Finally, let us introduce the guardian spirits of OZ,สุดท้าย ขอแนะนำผู้คุ้มครองแห่ง OZ นะคะ
It is if you have Uther as your guardian.มันคงไม่ถ้าตราบใดที่อูเธอร์เป็นผู้คุ้มครองท่าน
The predator it is sometimes protective... and the smallest, indispensable for the biggest.บ่อยครั้งที่นักล่า คือผู้คุ้มครอง และสัตว์ตัวจิ๋ว คือสิ่งจำเป็นของสัตว์มหึมา
Where's your protection now?แล้ว ไหนหล่ะ ผู้คุ้มครองของเธอ
City's guardian by night.เป็นผู้คุ้มครองเมืองตอนกลางคืน
So he's still the legal guardian.ดังนั้นเขายังเป็นผู้คุ้มครองเธอตามกฎหมาย
Most of these kidnaps are custodial.ส่วนใหญ่แล้วพวกลักพาตัว อ้างตัวเป็นเทพผู้คุ้มครอง
Percy sends these to the guardians, and we use them to update the black boxes.เพอร์ซี่ส่งไอ้นี่ ให้กับผู้คุ้มครอง และเราใช้มันในการอัปเดต กล่องดำ
Tell the Guardians it's Parallax.บอกผู้คุ้มครองด้วยว่ามันคือ พาราแลกซ์
Hal Jordan, I am Abin Sur, protector of Sector 2814.ฮาล จอร์แดน ข้าคือ เอบิน เซอ ผู้คุ้มครองส่วนที่ 2814
Consumed by the yellow power of fear the Guardian became the very evil he had wished to destroy.ถูกครอบงำโดยพลังความกลัวสีเหลือง ผู้คุ้มครองได้กลายเป็นปีศาจ เขาต้องการทำลายล้าง
So, you're nurses and foot-powder protectors? Fantastic.เยี่ยมจริงๆเลย ผู้คุ้มครองพยาบาล และคนอบขนมปัง
Spirits who watch over us...เหล่าวิญญาณผู้คุ้มครองพวกเรา...
Spirits who watch over us, friends, family, ancestors, guardians of the gates.เหล่าวิญญาณผู้คุ้มครอง เพื่อนๆ ครอบครัว บรรพบุรุษ เหล่าองค์รักษ์แห่งประตู... .
The identities of the guardian attached to each one.- และตัวตน ของผู้คุ้มครองแต่ละกล่องด้วย
He's, like, your guardian now?ตอนนี้เขา.. เป็นเหมือนกับ ผู้คุ้มครองของนายรึเปล่า
All I ever wanted to be was a fairy godmother.ทั้งหมดที่ข้าต้องการก็แค่เป็น นางฟ้าผู้คุ้มครอง
You're welcome, Guardian.ยินดีเสมอ ผู้คุ้มครอง
Allow me to take care of these traitors, Guardian.อนุญาตให้ผมจัดการ พวกทรยศนี่เอง ท่าผู้คุ้มครอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้คุ้มครอง
Back to top