ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผลกำไร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผลกำไร*, -ผลกำไร-

ผลกำไร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผลกำไร (n.) profit See also: gain, benefit, advantage Syn. กำไร, ดอกผล
English-Thai: HOPE Dictionary
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
ansi(แอนซี) ย่อมาจาก American National Standards Institute ซึ่งราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า "สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา" เป็นสถาบันเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้นดู ANSI C, ANSI character set, ANSI graphics
avail(อะเวล') vi. มีประโยชน์,ได้ผล,มีส่วนช่วย. -vt. มีประโยชน์ต่อ,มีส่วนช่วยต่อ. -n. ประโยชน์, คุณค่า,ข้อได้เปรียบ,ผลกำไร, Syn. assist, benefit, good)
bonus(โบ'นัส) n. เงินแถม,เงินเพิ่ม,เงินโบนัส,เงินปันผลกำไร, Syn. bounty
commercialise(คะเมอ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นการค้า (เพื่อหวังผลกำไร) ,เน้นลักษณะทางการค้า,เสนอขาย, See also: commercialization,commercialisation n.
commercialism(คะเมอ'ชะลิสซึม) n. หลักการหรือวิธีการพานิชย์,ลัทธิการค้าเพื่อหวังผลกำไร,ลักษณะพ่อค้า, See also: commercialist n. ดูcommercialism commercialistic adj. ดูcommercialism
commercialize(คะเมอ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นการค้า (เพื่อหวังผลกำไร) ,เน้นลักษณะทางการค้า,เสนอขาย, See also: commercialization,commercialisation n.
earning(เอิร์น'นิง) n. การหารายได้,การหามา., See also: earnings รายได้,ค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร
gain(เกน) {gained,gaining,gains} vt. ได้มา,ได้รับ,กำไร,ชนะ,บรรลุ,ได้เปรียบ,มีภาษีดีกว่า,ได้เป็นพวก. vi. ก้าวหน้า,คืบหน้า, (นาฬิกา) เร็วไป,ใกล้เข้าไป. n. ผลกำไร,ผลประโยชน์,การมีชัย,การเพิ่ม,จำนวนที่เพิ่มขึ้น,การก้าวหน้า,ความคืบหน้า,การได้มาซึ่ง,ของที่ได้มา,ร่อง,
gravy trainอาชีพหรืองานที่เบา,โอกาสได้รับผลประโยชน์หรือผลกำไรอย่างมากโดยไม่ต้องลำบาก
increase(อินคริส') vt., vi. เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น, เพิ่มพูน. -n. (อิน'ครีส) การเพิ่มมากขึ้น, การเพิ่มพูน, ผลจากการเพิ่มพูน, ผลิตผล, ผลกำไร, ดอกเบี้ย., See also: increasable adj. increasingly adv. increaser n., Syn. addition
increment(อิน' คระเมินทฺ) n. การเพิ่มขึ้น,จำนวนที่เพิ่มขึ้น, ผลกำไร., See also: incremental adj.
issue(อิช'ชิว) n. การปล่อยออกมา,การออกคำสั่ง,การตีพิมพ์ออกมา,สิ่งที่ปล่อยออก,สิ่งตีพิมพ์,จำนวนหรือปริมาณที่ปล่อยออกมาแต่ละครั้ง,ฉบับ,ชุด,คราว,ปัญหา,ผลที่เกิดขึ้น,บุตร,ทายาท,ทางออก,ผลผลิต,ผลกำไร. -Phr. (at issue ที่กำลังเป็นปัญหา ที่กำลังถกเถียงกัน) vt.,vi. ไหล
kickback(คิค'แบค) n. เงินทุจริตจากผลกำไรที่แบ่งให้, Syn. rebound
lucrative(ลิว'คระทิฟว) adj. มีกำไรงาม,ให้ผลกำไร,ให้ผลตอบแทน., See also: lucrativeness n. ดูlucrative, Syn. remunerative
lucre(ลู'เคอะ) n. ผลกำไรเป็นเงิน,เงิน
melon(เมล'เอิน) n. ผลไม้จำพวกแตง,ผลกำไรมากที่แบ่งให้กับผู้ถือหุ้น,เงินจำนวนมาก
money(มัน'นี) n. เงิน,ตัวเงิน,เงินตรา,ธนบัตร,สิ่งที่ใช้เป็นสื่อของการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน,ทรัพย์สิน, See also: moneys,monies n.,pl. ค่าปรับเป็นเงิน,ผลกำไรเป็นเงิน pl. moneys,monies
moneymaker(มัน'นีเมคเคอะ) n. ผู้หาเงิน,ผู้ประสบความสำเร็จในการหาเงินได้มาก,สิ่งที่ให้ผลกำไรเป็นเงิน
picking(พิค'คิง) n. การเลือก,การสรร,การคัด,การขุด,การแคะ,การจิก,การเด็ด,การเก็บ,การดีดสายเครื่องดนตรี,สิ่งที่ถูกเลือก (คัด,ขุด...) ,สิ่งที่เก็บขึ้นมาได้,อัฐิที่ยังเผาไม่หมด,ของโจร, See also: pickings n.,pl. สิ่งที่ควรเก็บสะสมไว้,ผลกำไรที่ได้มาโดยทุจริต
plus(พลัส) prep. มาก,เพิ่ม,เพิ่มเข้าไป,กับ,adj. เพิ่ม,บวก,ดีเป็นพิเศษ. n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น,ของส่วนเพิ่ม,ส่วนเกิน,ผลกำไร. conj. ด้วยและ
proceeds(โพร'ซีดซ) n. รายได้,ผลกำไร,ผลที่เกิดขึ้น, Syn. income,return
profit(พรอฟ'ฟิท) n. กำไร,ผลกำไร,ผลประโยชน์,ผลตอบแทน,ข้อได้เปรียบ. vi. มีกำไร,ได้ประโยชน์,ได้เปรียบเทียบ,เอื้อผล,มีผลดี., See also: profiter n., Syn. return,
profitable(พรอฟ'ฟิทะเบิล) adj. ให้ผลกำไร,ได้ผลประโยชน์,มีประโยชน์., See also: profitabiliby n. profitableness n. profitably adv.
return(รีเทิร์น') vi.,vt.,adj. กลับ,กลับมา,กลับคืน,คืน,ส่งคืน,ย้อนกลับ,โต้ตอบ,ได้ผล,ได้ผลกำไร,ชัก (อาวุธ) กลับ,ตีไพ่ n. การกลับ,การกลับคืน,การกลับมา,การคืนสู่,การตอบ,การโต้ตอบ,การโต้แย้ง,ผลลพธ์,ผลกำไร,ผลตอบ,ดอกผล,ผลการเลือกตั้ง,รายงาน,สถิติ,รายได้,รายรับ,จำนวนขาย
scalp(สแคลพฺ) n. หนังหัวคน,หนังหัวสัตว์,หนังหัวคนที่รวมทั้งผม ,ยอดเขาหัวโล้น. vt.,vi. ถลกหนังหัว,ซื้อขาย (หุ้น) เพื่อหวังผลกำไร,ขาย (ตั๋ว) ในราคาสูงกว่าราคาที่กำหนดไว้, See also: scalper n.
sharpshooter(ชาร์พ'ชูทเทอะ) n. นักแม่นปืน,มือปืน,ผู้เชี่ยวชาญในการยิงปืน,นักธุรกิจผู้มุ่งผลกำไรเร็ว., See also: sharpshooting n.
English-Thai: Nontri Dictionary
avail(n) ประโยชน์,ผลกำไร,คุณค่า,ข้อได้เปรียบ
earnings(n) ค่าจ้าง,เงินเดือน,รายได้,ผลกำไร
emolument(n) ผลกำไร,ค่าตอบแทน,ผลตอบแทน,รายได้,เงินเดือน
fruit(n) ผลไม้,พืชผล,ดอกผล,ผลิตผล,ผลลัพธ์,บุตร,ผลกำไร
gain(n) ผลกำไร,ทรัพย์สมบัติ,ผลประโยชน์,ของที่ได้มา
increase(n) การเพิ่ม,การทวีคูณ,สิ่งที่เพิ่ม,ดอกเบี้ย,ผลกำไร
increment(n) ส่วนเพิ่ม,ผลกำไร
proceeds(n) ผลลัพธ์,ผลกำไร,เงินรายได้
profit(n) ผลกำไร,ประโยชน์,ผลตอบแทน,ข้อได้เปรียบ
return(n) ผลกำไร,ผลกลับ,การตอบแทน,รายได้,การตอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
profit-sharingการแบ่งผลกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cartelการรวมหัวหมายถึง การทำความตกลงร่วมมือกันของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มการค้า เพื่อผูกขาดหรือสามารถควบคุมการดำเนินการใดๆ ในธุรกิจสาขานั้น โดยปรกติการตกลงกันในลักษณะการรวมหัว มักเป็นไปเพื่อการควบคุมผลผลิตเพื่อที่จะยกระดับราคาและผลกำไรของกิจการ สินค้าของกลุ่มที่จะรวมกันจะต้องเป็นสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกัน และมีผู้ขายสินค้าจำนวนน้อยราย เช่น ประเทศกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรวมหัวกัน เพื่อกำหนดราคาและควบคุมปริมาณผลผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rate of return (n.) ผลกำไร
return (n.) ผลกำไร Syn. gain, income, profit
lucre (n.) ผลกำไรเป็นเงิน See also: เงิน
accumulation (n.) การเพิ่มของผลกำไร
commercialise (vt.) ทำเพื่อผลกำไรเป็นหลัก Syn. commercialize
commercialize (vt.) ทำเพื่อผลกำไรเป็นหลัก Syn. commercialise
fetch in (phrv.) ทำผลกำไร See also: ดึงดูด
non-profit-making (adj.) ซึ่งไม่มุ่งหวังผลกำไร Syn. nonprofit
nonprofit (adj.) ซึ่งไม่มีผลกำไร See also: ซึ่งไม่มุ่งหวังผลกำไร Syn. non-profit-making
profit-making (n.) การสร้างผลกำไร
profit-sharing (n.) ระบบการแบ่งปันผลกำไรให้กับลูกจ้าง
profitless (adj.) ซึ่งไร้ผลกำไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Driven by profits and corporate greed, it's a dystopian nightmare in the making.ความโลภ และ ผลกำไร เรากำลังถูกครอบงำ
All those profits in the hands of whores.ผลกำไรทั้งหมดที่ผู้ที่อยู่ ในมือของโสเภณี
The profits they made off putting that orange dust up onboard.ผลกำไรที่พวกเขาสร้างได้ มาจากโฆษณาข้างรถขนส่ง
Profits are strong and the mortgage continues to be the bedrock on which this economy is built.ผลกำไรที่มีความแข็งแรง และสินเชื่อที่อยู่อาศัยยังคงเป็น ความจริง ที่เศรษฐกิจนี้ถูกสร้างขึ้น
A profitable one.ผลกำไรอย่างใดอย่างหนึ่ง
I don't run the scams, Red, I just process the profits.ผมไม่ได้ทำงานหลอกลวง, แดง, ฉันแค่ประมวลผลกำไร
And this clearly showed that they had lied through their teeth.และนี่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า มอนซานโตโกหกหน้าด้าน ๆ ปลิ้นปล้อน: โกหกซ้ำซากและหลอกลวงผู้อื่นเพื่อผลกำไร
And my thought was, anyone in on the ground floor stands to profit hugely, assuming our predictions are correct.ฉันคิดว่าทุกคนๆที่ร่วมงานกับเรา จะได้ผลกำไรมหาศาล ถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามที่คาดไว้
Governor, we are merchants, we only care about profits.ท่านเจ้าเมือง พวกเราเป็นพ่อค้า พวกเราสนใจเพียงแค่ผลกำไร
Without a successful mission, I don't see the profits breaking into the red.ภารกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จ ผมไม่เห็นถึงผลกำไรที่ถาโถมเข้ามาหรอก
I'm honest about declaring profits.ฉันชัดเจนเรื่องผลกำไรดี
Repackaging samples and reselling them, while lucrative, is highly illegal.ห่อผลิตภัณฑ์ตัวอย่างใหม่แล้วก็เอากลับไปขายใหม่ เพื่อผลกำไร นั่นมันผิดกฏหมายอย่างมาก
Not bullshit, okay? I want to share this with you guys.ฉันไม่ได้โกหก ตกลงไหม ฉันอยากให้พวกนายได้ส่วนแบ่งผลกำไร
We buy, and give them profits.เราซื้อ และแบ่งปันผลกำไร
Summer's employment at the Daily Freeze during her sophomore year... coincided with an inexplicable 212% increase in revenue.การจ้างงานของซัมเมอร์ในร้านไอศครีม ในช่วงระหว่างที่เธอเรียนปีสอง... ก็บังเอิญไปสอดคล้องกับผลกำไรของร้านที่เพิ่มขึ้นถึง 212% อย่างอธิบายไม่ได้
For us, at Comintex, profits reflect that this has been a year of acquisitions, both of APL and of the Dutch fiber-optic company, Zandak.สำหรับเรา ที่ Comintex ผลกำไรแสดงว่าปีนี้เป็นปีที่เราได้เติบโต ทั้งใน APL และ ไฟเบอร์ ออพติก ในดัชท์, แซนดัก
I've been trying for weeks just to get you to wear the shirts.ขอแบ่งผลกำไรอะไรทำนองนั้น
That's two days profit for them.นั่นเป็นผลกำไร 2 วันของพวกเค้า
§ He's a well-respected man about town § § Doing the best things so... §เขาทำได้ดีเพราะเค้าเป็นคนเอาใจใส่ แล้วชาวเมืองหล่ะ? ส่วนผลกำไรสุทธินั้น
Now, that's success with a capital S.ด้วยผลกำไรเงินดอลลาร์มหาศาล ด้วยความจริงใจซื่อสัตย์ต่อกัน
Jimmy figured out how he could use his talents to turn a profit.จิมมี่คิดหาทางออกใช้พรสวรรค์ของเขา เพื่อหาผลกำไร
If we do well, you get a cut of the profits.ถ้าเราขายดี เธอจะได้ส่วนแบ่งจากผลกำไร
I split the prison profits, fifty-fifty.ฉันต้องแบ่งผลกำไรให้คนในคุกอีก 50-50
Kick up an exorbitant vig for the seed money you loaned them.เรียกค่าคุ้มครองที่สูงลิบลิ่ว เเบ่งเงินจากเงินผลกำไรพวกนั้น
We offer her protection, a space, front her a little cash for the shit the feds took, split the profits.- เราคุ้มกันเธอ สถานที่ เธอออกหน้าช่วยเงินสดเล็กน้อย จนกว่าเรื่องระยำกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางจะจางไป - แบ่งผลกำไร
A lot of marine mammal scientists get their money from Hub Research Institute, which is the nonprofit arm of Sea World.นักวิทยาศาสตร์จำนวนมาก ได้รับเงิน จากเครือข่ายสถาบันวิจัย ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโดยไม่หวังผลกำไร จาก ซีเวิร์ลด์
I could see it.โลมาแต่ละตัวขายได้ในราคาถึง 150,000 เหรียญ พิพิธภัณฑ์วาฬเมืองไทจิเป็นนายหน้าซื้อขาย แบ่งผลกำไรกับเมือง และชาวประมง
Althose e-mails about the--the benefits of Bikram?เรื่องอีเมลล์ เดี่ยวกับผลกำไรของไบแกรมนะหรอ?
They might get a few lawsuits, but as long as costs don't outweigh profits...พวกเขาอาจเจอคดีความ 2-3 ข้อ และ นานเท่าที่จะมีเงินจ่ายได้ ไม่รวมถึงผลกำไร...
This investment by the Banking Clan will create unimaginable new war profits, the largest droid factory ever built.ด้วยเงินลงทุนนี่จากกลุ่มธนาคาร จะสร้างผลกำไรใหม่จากสงคราม ที่ไม่อาจจะจินตนาการได้ โรงงานผลิตดรอยด์ที่ใหญ่ที่สุด เท่าที่เคยสร้างมา
I intend to maximize its profit.ข้าตั้งใจจะขยายผลกำไร
And the profits you've made.และผลกำไรที่ลูกหามาไ้ด้
For greater profit.เพื่อผลกำไรที่มหาศาล
We consider this a lone hiccup in an otherwise long and fruitful business arrangement.เราต้องพิจารณาเรื่องนี้ในระยะที่ยาวไกล ในด้านอื่นๆ ผลกำไรที่ยาวนาน ข้อตกลงของธุรกิจ
"best before" dates are just marketing tools to increase profits and make more garbage to feed the corporate monster.ข้อเท็จจริง "ดีที่สุดก่อนจะถึงวัน เป็นแค่เครื่องมือทางการตลาด เพื่อเพิ่มผลกำไรและสร้าง ขยะให้มีมากขึ้น
Jenny had just gotten a job as a Web designer, and Kara worked for a nonprofit.เจนนี เพิ่งได้งาน/Nตำแหน่งนักออกแบบเวปไซด์ และคาร่าก็ทำงาน/Nกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
On the surface, they're a legitimate non-profit group.บนเปลือกนอก พวกเขาคือกลุ่มไม่หวังผลกำไรถูกต้องตามกฏหมาย
There are no earnings, but as a lover of the arts I'II...ถึงมันจะไม่ได้มีผลกำไรมากมาย แต่ในฐานะคนรักศิลปะ ผมจะ...
The earnings rate went down this year.อัตราการปันผลกำไรปีนี้ลดลงมาก
The shares of General Manager Hong Tae Gyun, who passed away suddenly, will be, as he always wished, given to the Korean Chinese Cultural Foundation.ฮงแทกยุน ผู้ซึ่งจากโลกนี้ไปด้วยอุบัติเหตุ ผลกำไรจากหุ้นของเขาที่เขาถือครองจะถูกบริจาคให้กับศูนย์วัฒนธรรม ฮานจู

ผลกำไร ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
利益[りえき, rieki] Thai: ผลกำไรที่ได้จากการลงทุนลงแรงทำอะไรไป English: profits

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผลกำไร
Back to top