ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป่าเล็กๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป่าเล็กๆ*, -ป่าเล็กๆ-

ป่าเล็กๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป่าเล็กๆ (n.) grove See also: thicket, coppice Syn. ป่าละเมาะ, หมู่ไม้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So I put some shit in this little plastic bag here.งั้น ฉันนำอึใส่ในกระเป๋าเล็กๆใบนี้
I see there's a pretty little wilderness at the side of the house.ฉันเห็นมีป่าเล็กๆ แสนสวยอยู่ตรงนั้นด้วย
Come on, it's just a little werewolf bite.ไม่เอาน่า มันก็แค่รอยกัด ของหมาป่าเล็กๆนิดเดียวเอง
I got six of them for one little briefcase.ผมแลกกระเป๋าเล็กๆ ใบนึงกับสูทหกตัว
I lost to a small jungle cat. It seems that a tiger has to be called in.ข้าเสียให้กับแมวป่าเล็กๆตัวหนึ่ง ดูเหมือนว่าต้องเรียกเสือมาซะแล้ว
All right, Mr. Skylark, so you'll just place the ricin case in this pouch here.คุณจะต้องใส่ ตลับพิษละหุ่ง ในกระเป๋าเล็กๆนี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป่าเล็กๆ
Back to top