ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป่าประกาศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป่าประกาศ*, -ป่าประกาศ-

ป่าประกาศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป่าประกาศ (v.) proclaim See also: publicize, broadcast, announce Syn. ประกาศ, ป่าวร้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Love was proclaimed,ความรักได้ เป่าประกาศกู่ก้องไป
You make it sound like I have to declare,เธอทำเหมือนว่า ฉันต้องร้องเป่าประกาศ
What promising hotshot.คอนโดะเข้ามาพร้อมกับการเป่าประกาศ ว่าเป็นคนที่มีความสามารถสูง แต่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป่าประกาศ
Back to top