ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปู้ยี่ปู้ยำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปู้ยี่ปู้ยำ*, -ปู้ยี่ปู้ยำ-

ปู้ยี่ปู้ยำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปู้ยี่ปู้ยำ (v.) ruin See also: devastate, ravage, waste, destroy Syn. พัง, ทำลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But at midnight, I'll be in my basement waiting to be ravished.เที่ยงคืน ฉันจะรอเธออยู่ที่ชั้นใต้ดินนะ คอยให้เธอปู้ยี่ปู้ยำร่างกายฉัน
It's nice to have a place to shower, shave and ravage you.มันดีกว่าที่มีห้องให้อาบน้ำ โกนหนวด แล้วก็ปู้ยี่ปู้ยำคุณได้
Right. - Right. So if you guys don't stop messing up my takeout orders..เพราะฉะนั้นถ้าพวกนาย ไม่เลิกปู้ยี่ปู้ยำอาหารที่ฉันสั่งกลับ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปู้ยี่ปู้ยำ
Back to top