ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปูดโปน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปูดโปน*, -ปูดโปน-

ปูดโปน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปูดโปน (v.) protrude See also: stick out, bulge out Syn. ปูด Ops. บุ๋ม
ปูดโปน (adj.) protrusive See also: bulgy, distended, enlarged, protuberant Syn. ปูด Ops. บุ๋ม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปูดโปน
Back to top