ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปิดแปะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปิดแปะ*, -ปิดแปะ-

ปิดแปะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปิดแปะ (v.) stick See also: paste, glue Syn. ประสาน, แนบ Ops. ลอก, หลุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปิดแปะ
Back to top