ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปิดประกาศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปิดประกาศ*, -ปิดประกาศ-

ปิดประกาศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปิดประกาศ (v.) post a notice See also: put up an announcement, placard
English-Thai: HOPE Dictionary
post(โพสทฺ) n. เสา,หลัก,ตำแหน่ง,หน้าที่,ที่มั่น,การไปรษณีย์,ไปรษณียภัณฑ์,เที่ยวเมล์,ที่ทำการไปรษณีย์,vt. ปิดประกาศ,ประกาศ,ประจาน,จัดกำลัง,แต่งตั้งให้ประจำตำแหน่ง vt. ใส่จดหมายลงในตู้ไปรษณีย์,ส่งจดหมาย,ย้าย,แจ้ง. vi. ขี่ม้าเร็ว,เดินทางอย่างรวดเร็ว. adv. รีบเร่ง,โดยทางไปรษณีย์,โพสต์ ย่อมาจาก power-on self-test เป็นแบตเตอรี่ตัวหนึ่งในพีซี ที่จะทำหน้าที่ทันทีที่เมื่อมีการเปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการตรวจสอบขั้นต้นให้ว่า อุปกรณ์ ทุกชิ้นทำงานได้ตามปกติหรือไม่ หากมีส่วนใดไม่ปกติ ก็จะแสดงข้อความระบุความ ผิดพลาด (error message) ให้บนจอภาพ และจะรอจนกว่าจะมีการสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีการแก้ไข เสร็จแล้วจึงจะทำงานต่อ
screen(สครีน) n. จอ,ม่าน,ฉาก,ที่บัง,เครื่องบัง,สิ่งปกปิด,ของอำพราง,จอภาพยนตร์,จอแก้ว (โทรทัศน์) ,ภาพยนตร์,กองกำลังคุ้มกัน,ม่านคุ้มกัน,ม่านควัน,ตะแกรงร่อน,ตะแกรงกรอง,แผ่นตาข่าย,ป้ายปิดประกาศ vt. ปกคลุม,ป้องกัน,ซ่อนเร้น,คุ้มกัน,เลือก,เรียบเรียง,ร่อนด้วยตะแกรง,กรอง,
English-Thai: Nontri Dictionary
billboard(n) บอร์ด,กระดานปิดประกาศ
post(vt) วางกำลัง,ประจำตำแหน่ง,ส่งทางไปรษณีย์,ปิดประกาศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
posterใบปิดประกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
post up (phrv.) ปิดประกาศ
put up (phrv.) ปิดประกาศ Syn. stick up
bulletin กระดานข่าว board (adj.) กระดานปิดประกาศ Syn. board
hoarding2 (n.) แผ่นไม้ปิดประกาศ See also: กระดาน, ป้ายติดประกาศ Syn. billboard
noticeboard (n.) กระดานปิดประกาศ Syn. bulletin กระดานข่าว board, board
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Already posted rewards.ปิดประกาศให้รางวัลไปทั่ว
Cate made up some flyers. Put that up for me.เคท ทำใบปิดประกาศนี่ให้ผม
Alright, I'll put them up for you.ตกลง ผมจะปิดประกาศให้คุณ
I put up 10 flyers already. You know, someone gonna claim Hachi.ผมปิดประกาศไป 10 ใบแล้ว รู้มั้ย ต้องมีคนแสดงตัวเป็นเจ้าของฮาชิแน่
This paper, my house and all my other possessions, personals.พวกนั้นมาที่บ้านยาย แล้วปิดประกาศ บนของส่วนตัวของยาย
Or to paste posters on the street. Do as you will.หรือปิดประกาศตามถนน อยากทำอะไรก็ทำไป
They actually read some of the things I put up here.จะมีคนมาอ่านสิ่งที่ผมปิดประกาศไว้
Uniformed officers are posting warnings across campuses.เจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบกำลัง ปิดประกาศเตือนในมหาวิทยาลัย
We got his picture plastered everywhere.ทางเราสั่งให้ปิดประกาศรูปเขาทุกที
I saw your name on the bulletin board.ฉันเห็นชื่อเธออยู่บนบอร์ดปิดประกาศ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปิดประกาศ
Back to top