ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปากกัดตีนถีบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปากกัดตีนถีบ*, -ปากกัดตีนถีบ-

ปากกัดตีนถีบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากกัดตีนถีบ (v.) struggle See also: endeavor Syn. ดิ้นรน, มุมานะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Busted my ass, but ended up comptroller of a billion dollar pipeline in the rectum of the Third World.ปากกัดตีนถีบ แต่ลงเอยไปทำบัญชี มูลค่าพันล้านที่เป็นท่อน้ำเลี้ยง ส่งตรงไปสู่ประเทศโลกที่สาม
Because life's been pretty hard for the last three years, and I don't recall you ever looking us up.3ปีที่อยู่แบบปากกัดตีนถีบ ไม่เห็นจะมีใครมาสนใจเลย
To people gritting their teeth to survive, that compassion is like a drug.สำหรับคนที่ปากกัดตีนถีบ ความเห็นอกเห็นใจก็เหมือนกับยาเสพติด
You know, where I'm from, you have to bite and claw your way to the top.คุณรู้ว่า ผมมาจากไหน คุณต้องทั้งปากกัดตีนถีบ เพื่อไปสู่จุดสูงสุด
Um, well, uh, I have a little problem with, um, substances, and I ended up doing things... no two ways about itเออ ก็ ผม เออ ผมบังเอิญมีปัญหานิดหน่อยเกี่ยวกับสารเสพติดจนสุดท้ายต้องทำโน้นทำนี่ ปากกัดตีนถีบเลย
And we're just making it hand-to-mouth until this whole mess is cleared up.พวกเราได้แต่ปากกัดตีนถีบไปวันๆ จนกว่าเรื่องวุ่นวายนี่จะหมดไป
The wacko won't tolerate struggling.นังเพี้ยนนั่นจะไม่ยอมปากกัดตีนถีบแน่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปากกัดตีนถีบ
Back to top