ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปัญญาสามารถ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปัญญาสามารถ*, -ปัญญาสามารถ-

ปัญญาสามารถ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัญญาสามารถ (n.) intelligence See also: ability, intuition, perception, sagacity, penetration Syn. ความสามารถ, ความรอบรู้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปัญญาสามารถ
Back to top