ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปัจเจกชน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปัจเจกชน*, -ปัจเจกชน-

ปัจเจกชน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัจเจกชน (n.) individual See also: private, one person Syn. แต่ละคน Ops. ส่วนรวม, กลุ่ม, พรรคพวก
English-Thai: HOPE Dictionary
individual(อินดะวิด'จวล) n. ตัวบุคคล,คน ๆ เดียว,สิ่งมีชีวิตเดียว,ปัจเจกชน. adj. ตัวบุคคล,เฉพาะราย,ส่วนบุคคล,ส่วนตัว,ตัวต่อตัว,โดยลำพัง, Syn. single,unique
English-Thai: Nontri Dictionary
individualism(n) การปลีกตัวอยู่ลำพัง,การเชื่อถือในลัทธิปัจเจกชน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mastering archery takes one man but politics take many menเป้าหมายของลูกธนูคือปัจเจกชน แต่นโยบายของฝ่าบาทใช้กับมหาชน
We are also merely individuals.เราต่างก็เป็นปัจเจกชน
Well, it's masquerading as a sci-fi novel, but it's really, uh, my own personal manifesto about the plight of the individual in the 21st century.เค้าปลอมตัวเป็นนักเขียนนิยายไซไฟ แต่จริงๆแล้วสำหรับผม... มันเป็นเรื่องปัจเจกชนในศตวรรษที่21

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปัจเจกชน
Back to top