ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปัจนึก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปัจนึก*, -ปัจนึก-

ปัจนึก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัจนึก (n.) foe See also: enemy, adversary Syn. ศัตรู, ข้าศึก Ops. มิตร, เพื่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปัจนึก
Back to top