ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลุกปั่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลุกปั่น*, -ปลุกปั่น-

ปลุกปั่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลุกปั่น (v.) agitate See also: incite, stir up, rouse, instigate, kindle Syn. ก่อกวน
English-Thai: HOPE Dictionary
agitate(แอจ' จิเทท) vt.,vi. เขย่า, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ไม่สงบ, ปลุกเร้า, ปลุกปั่น, ก่อกวน.
agitation(แอจจิเท' เชิน) n .การทำให้ปั่นป่วน, การปลุกปั่น, การเขย่า, Syn. excitement)
agitator(แอจ'จิเทเทอะ) n. ผู้ยุแหย่, ผู้ปลุกปั่น, เครื่องเขย่าและผสม. -agitatorial adj.
demagog(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน,ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น,ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog
demagogicadj. เป็นการล่อหลอก,เป็นการปลุกปั่น
demagogicaladj. เป็นการล่อหลอก,เป็นการปลุกปั่น
demagogue(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน,ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น,ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog
excitability(เอคไซทะบิล'ลิที) n. การถูกปลุกปั่นได้,
excitant(เอคไซ'เทินทฺ) adj.,ซึ่งปลุกปั่น,ซึ่งกระตุ้น. n. สิ่งที่เร้า,ตัวกระตุ้น
excitation(เอคไซเท'เชิน) การกระตุ้น,การปลุกปั่น,การเร้า,ภาวะที่ถูกกระตุ้น,ความตื่นเต้น, See also: excitative adj.
excite(เอคไซทฺ') {excited,exciting,excites} vt. กระตุ้น,ปลุกปั่น,เร้า,ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นหรือทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก
ferment(เฟอ'เมินทฺ) n. เชื้อหมัก,เชื้อฟู,เอนไซม์ (enzyme) ,การหมัก,การบูด,การเร่ง,ความไม่สงบ,ความสับสนอลหม่าน vt. (เฟอเมนทฺ') หมัก,ปลุกปั่น,กระตุ้น. vi. เกิดการหมัก,เกิดการบูด,มีอารมณ์ตื่นเต้น,เกิดความอลหม่าน., See also: fermentability n. -fermentable adj.
fermentation(เฟอเมนเท'เชิน) n. การหมัก,การบูดเบี้ยว,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
foment(โฟเมนทฺ') vt. ปลุกปั่น,กระตุ้น,ปลุกระดม,ก่อกวน,ส่งเสริม,โลมด้วยน้ำอุ่น -fomenter n., Syn. incite
fomentation(โฟเมนเท'เชิน) n. การปลุกปั่น,การกระตุ้น,การปลุกระดม,การชโลมด้วยน้ำอุ่น,การทายา, Syn. instigtion
goad(โกด) n. เครื่องกระตุ้น,ปฏัก vt. กระตุ้น,ไล่,ยุแหย่,ปลุกปั่น
hatemonger(เฮท'มังเกอะ) n. ผู้ปลุกปั่นความเกลียด, See also: hatemongering n.
incite(อินไซทฺ') vt. กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น., See also: incitation n. inciter n., Syn. instigate)
incitement(อินไซทฺ' เมินทฺ) n. การกระตุ้น, การยุยง, การปลุกปั่น, สิ่งกระตุ้น, สิ่งดลใจ, แรงผลักดัน, Syn. instigation, stimulation
inspire(อินสไพ'เออะ) v. ดลใจ,กระตุ้น,เร้าใจ,ปลุกปั่น,ผลักดัน,ดลบันดาล,ทำให้เกิด,หายใจเข้า., See also: inspirable adj. inspirative adj. inspirer n. inspiringly adv., Syn. motivate,inhale
instigate(อิน'สทิเกท) vt. กระตุ้น,ยุยง,ส่งเสริม,ปลุกปั่น., See also: instigatingly adv. instigative adj. instigator n., Syn. urge
provocation(พรอฟวะเค'เชิน) n. การยุแหย่,การยุยง,การกระตุ้น,การปลุกปั่น,การยั่ว,การก้าวร้าว,การก่อให้เกิด,สิ่งที่ยุแหย่ (ยุยง,กระตุ้น...)
provocative(พระวอค'คะทิฟว) adj. ซึ่งแหย่,ซึ่งปลุกปั่น,ซึ่งประตุ้น,ซึ่งปลุกปั่น,ซึ่งยั่ว,ซึ่งก้าวร้าว, See also: provocativeness n., Syn. stimulating
provoke(พระโวค') vt. ยุแหย่,กระตุ้น,ปลุกปั่น,ก้าวร้าว,ก่อให้เกิด,ยั่ว, See also: provoking adj.
sedition(ซีดิช'เชิน) n. การปลุกปั่นให้ก่อความไม่สงบหรือก่อการกบฏ,การจราจล,การต่อต้านรัฐบาล, Syn. rebellion,mutiny,defiance
English-Thai: Nontri Dictionary
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
agitator(n) ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ปลุกปั่น,ผู้ยุแหย่,ผู้ก่อกวน
agitprop(n) การโฆษณาชวนเชื่อ,การยุยง,การปลุกปั่น
excitable(adj) ตื่นเต้นง่าย,ขี้ตื่น,ถูกกระตุ้นได้ง่าย,ถูกปลุกปั่นได้ง่าย
demagogue(n) ผู้ยุแหย่,ผู้ปลุกระดม,ผู้ปลุกปั่น
excite(vt) ทำให้ตื่นเต้น,กระตุ้น,ปลุกเร้า,ปลุกปั่น
foment(vt) ประคบด้วยน้ำอุ่น,ก่อกวน,ทำให้เกิด,ปลุกระดม,ปลุกปั่น
incite(vt) เร้าใจ,ยุยง,ยั่วยุ,ส่งเสริม,หนุน,กระตุ้น,ปลุกปั่น
instigate(vt) เร้า,กระตุ้น,ยุยง,ส่งเสริม,ปลุกปั่น
instigation(n) การกระตุ้น,การยุยงส่งเสริม,การรบเร้า,การปลุกปั่น
provocation(n) ความเร้าใจ,การยั่ว,การยุแหย่,การปลุกปั่น
provocative(adj) เร้าใจ,ยั่ว,ซึ่งยุแหย่,ซึ่งปลุกปั่น
provoke(vt) ยั่ว,ทำให้โกรธ,ปลุกปั่น,ยุแหย่,กระตุ้น
sedition(n) การปลุกระดมมวลชน,การปลุกปั่น,การต่อต้านรัฐบาล
seditious(adj) เป็นการปลุกระดม,เป็นการปลุกปั่น,เป็นการยุยง,เป็นการจลาจล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
agitatorผู้ปลุกปั่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agitpropการปลุกปั่นชวนเชื่อ (โซเวียต) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alarmistผู้ปลุกปั่นให้ตื่นตระหนก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rabble-rouserผู้ปลุกปั่นฝูงชน [ดู demagogue ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
seditionการปลุกปั่นให้ขัดขืนอำนาจปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
seditious libelการโฆษณาปลุกปั่นเพื่อล้มล้างรัฐบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
agitate (vi.) ปลุกปั่น See also: ปลุกระดม, ปลุกเร้า
demagogic (adj.) ซึ่งปลุกปั่น / ชักชวนด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล
demagogue (n.) ผู้ปลุกปั่น
hatemonger (n.) ผู้ปลุกปั่นให้เกิดการเกลียดชัง See also: ผู้ทำให้เกิดการเกลียดชัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm a fast learner.ปลุกปั้นเค้า... เค้าหัวไวนะฮะ
You dare to try and rouse him against me!เธอกล้าพยายามปลุกปั่น ให้เขาสู้กับฉัน
This is RTLM, Hutu Power Radio.นี่คือ คลื่น RTLM วิทยุพลัง ฮูตู(สถานีวิทยุต้นตอสาเหตุปลุกปั่นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ )
This so-called V and his accomplice, Evey Hammond neo-demagogues, spouting their message of hate.ไอ้เจ้า "วี" และยายผู้หญิงที่สมคบกับมัน, อีวี่ แฮมมอนด์... ...ไอ้พวกปลุกปั่น,ที่คอยกระจาย ข้อความแห่งความเกลียดชังของมัน.
That's my boy, Bronson.เชื่อผมสิ ผมจะปลุกปั้นที่นี่ให้มันเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในลอสแองเจอลิส
You, are inciting them to be violent murderers.ท่านนี่ละ ที่พยายามปลุกปั่น \ ให้พวกเขากลายเป็นฆาตรกรใจโหด
Russian farmers who suffered under Napoleon's military oppression... raise a peasant army in an effort to take back their way of life.ชาวนาที่รับแรงกดดันจากกองทัพทหารของนโปเลียน ได้แอบปลุกปั่นกองทัพชาวนาขึ้นมาเพื่อหาอิสรภาพ
And panic among the public.การทำเช่นนี้จะปลุกปั่นความกลัว และความตื่นตระหนกในประชาชน
It beggars belief to think that these brave owlets would fly here by themselves to spin a fairy tale.มันควรจะเชื่อเพราะฮูกน้อยผู้กล้า เหล่านี้จะบินมาที่นี่โดยลำพัง ..เพื่อปลุกปั่นเรื่องโกหกนะ
Not my best line, but it was provocative enough to land me in the principal's office.ไม่ใช่ประโยคเด็ดของฉัน แต่มันก็ปลุกปั่นได้มากพอ... ... ที่จะพาฉันเข้าไปในห้องครูใหญ่
I'm not schlepping way over there just so she can be with those people.ฉันไม่ได้ปลุกปั้นลูกมากับมื้อ เธอจะได้ไปอยู่กับคนพวกนั้น
And now he's trying to galvanize his peopleและตอนนี้เขากำลังปลุกปั่นกำลังพลอยู่
The Rev's been talking a long time.บาทหลวงนั้น ปลุกปั่นคนมานานแล้ว
To spin conspiracy theories?เพื่อปลุกปั้นทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดรึ?
A lot of the turmoil in the world today is instigated by their agents.ความสับสนอลหม่านมากมาย ในโลกใบนี้ ที่ถูกปลุกปั่น โดยพวกนักการเมือง
The criminals that kneel before you use symbols for the purpose of sedition.อาชญากรที่เราเห็นอยู่ ใช้สัญลักษณ์เพื่อปลุกปั่น ปลุกระดม
He spent a lifetime building those birds.เขาใช้เวลาทั้งชีวิตปลุกปั้นนกพวกนั้น
In the meantime, you and I have been charged with provoking this whole mess.ในขณะเดียวกัน เจ้าและข้า ได้ถูกประกาศว่ามีความผิด ฐานยั่วยุปลุกปั้นก่อให้เกิดความฉิบหายทั้งหมดนี้
She'll turn the boy against you as soon as she can.{\cHFFFFFF}นางจะปลุกปั่นให้เขาเกลียดเจ้า ให้เร็วที่สุดเท่าที่นางทำได้
International security experts say that the Barkawi family is now instigating violence in remote capitalsผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่งคงนานาชาติ กล่าวว่าตอนนี้ครอบครัวของ บาร์คาวี กำลังปลุกปั่นให้ใช้ความรุนแรง ในเมืองหลวงที่ห่างไกล
Durotan, he has poisoned the Frostwolves against Fel.ดูโรแทน ได้ปลุกปั่นฟรอสต์วูล์ฟให้ต่อต้านเฟล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลุกปั่น
Back to top