ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลั๊กตัวเมีย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลั๊กตัวเมีย*, -ปลั๊กตัวเมีย-

ปลั๊กตัวเมีย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลั๊กตัวเมีย (n.) plug socket Syn. เต้ารับ
English-Thai: HOPE Dictionary
female connectorปลั๊กตัวเมียหมายถึง ปลั๊กไฟฟ้าแบบหนึ่งที่เป็นตัวรองรับ (มีแต่รูที่จะรับ การเสียบจากปลั๊กตัวผู้อีกทีหนึ่ง)
socket(ซอค'คิท) n. เบ้า,ส่วนบุ๋มสำหรับรองรับกระบอกตา,เบ้าตา,เบ้าข้อต่อ,โพรง,ส่วนกลาง,รู,ปลั๊กตัวเมีย,เบ้าปลายกระดูก,เบ้าเสียบ,ปลอกเสียบเสาธง,ปลอกเสียบเทียนไข vt. ทำเบ้าให้กับ...,ตีลูกกอล์ฟด้วยปลายไม้กอล์ฟ
English-Thai: Nontri Dictionary
socket(n) เบ้า,ร่อง,กระบอกตา,ปลั๊กตัวเมีย,โพรง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
socket (n.) เบ้าปลั๊กตัวเมีย Syn. holder, opening, outlet
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I need that socket.ฉันต้องใช้ปลั๊กตัวเมียพวกนนั้นว่ะ
I don't have your goddamn socket.ฉันไม่มีแม่งปลั๊กตัวเมียของนายว่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลั๊กตัวเมีย
Back to top