ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลดแอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลดแอก*, -ปลดแอก-

ปลดแอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลดแอก (v.) liberate See also: free, release Syn. เป็นอิสระ, ปลดปล่อย
English-Thai: HOPE Dictionary
disyoke(ดิสโยค') vt. ปลดแอก
unyoke(อันโยค') vt. ปลดแอก,ปลด,ปล่อย,หยุดทำงาน, Syn. separate,release
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What liberation of motherland?ปลดแอกมาตุภูมิอะไรกั๊น ?
These are the Yusufzai. they're afghani freedom-fighters.นี่มันพวก Yusufzai กองกำลังปลดแอกอัฟกานิสถาน
Let's reunite in the motherland after its liberation.เราจะอยู่ด้วยกันในแผ่นดินเกิดหลังการปลดแอก
What's important is to liberate myself!อะไรจะสำคัญไปกว่าปลดแอกตัวเอง
I'll become an independence fighter giving up my life for Chosun's liberation.ฉันจะยอมเป็นนักต่อสู้เพื่อเอกราช อุทิศชีวิตเพื่อการปลดแอกโชซุน
You are now soldiers in the people's Freedom Army.ตอนนี้เธอเป็นทหารของกองกำลังปลดแอกประชาชนแล้ว
In a common struggle that has brought about our emancipation and pushed back the frontier of racism the millions of our people say thank you and thank you again.ในความพยายามดิ้นรน.. ที่ทำให้ได้มาซึ่งการปลดแอก.. และการลดน้อยถอยลง..
No, I was, um... freed by a group working against the Company.ยังหรอก แค่ได้ปลดแอก ก็ผลบุญนิดหน่อยจาการที่เคยทำงาน ต้านพวก Company
Men who fought King Robert to free themselves from the yoke of the South, just like you're doing now.ไพร่พลที่ต่อสู้กับโรเบิร์ตเพื่อปลดแอกตัวเอง จากพันธนาการจากดินแดนทางใต้ เหมือนกับที่ท่านกำลังทำอยู่
We should put him out of his misery.เราน่าจะปลดแอกเขา จากความทุกข์ทรมานซะ
That Orb is my opportunity to get away from Thanos and Ronan.ออร์บจะปลดแอกข้าจากธานอสกับโรแนน
Arguing that this island will never be free until we all come together to cast off the tyrannical yoke of Queen Eleanor.โต้เถียงกันว่าเกาะแห่งนี้ จะไม่มีวันได้รับอิสระ จนกว่าพวกเราทุกคนจะร่วมมือกัน ปลดแอกการปกครองแบบทรราชย์ ของราชินีเอเลเนอร์
He did not risk his life fighting for his freedom so cowards in masks could take it away.เขาไม่ได้เสี่ยงตายปลดแอกตนเอง ให้คนขลาดในหน้ากากช่วงชิงไป
The pit fighters you liberated plead for this opportunity.นักสู้ที่ท่านปลดแอกนั่นแหละ ที่วิงวอนขอโอกาสนี้
I was a Kree battle slave for 20 years when Stakar freed me.ข้าเป็นเชลยศึกของครีอยู่ 20 ปี จนสตาคาร์มาปลดแอก
So, I freed a lot of dicks and pussies.ดังนั้น ผมช่วยปลดแอก กระเจี๊ยวและจิ๋มมากมาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลดแอก
Back to top