ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลงใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลงใจ*, -ปลงใจ-

ปลงใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลงใจ (v.) make up one´s mind See also: make a decision, decide, come to the conclusion Syn. ตกลงใจ, ตัดสินใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
conclude(vi,vt) จบ,ลงมติ,ตัดสินใจ,ลงเอย,สิ้นสุด,ปลงใจ,ทำเสร็จ
decision(n) การตกลงใจ,การตัดสินใจ,การปลงใจ,คำตัดสิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I met someone and I fell in love, and I just knew right away.-ใช่ พบอาจใครสักคน ตกลุมรักเธอ และปลงใจกับเธอในที่สุด
So until she decides that you're not a total psycho I get the lovely task of waiting around for the Book.จนกว่าหล่อนจะปลงใจ เชื่อว่าเธอไม่ได้บ้า... ฉันต้องอยู่คอยหนังสือ
On a very willing woman.สาวที่ยอมตกลงปลงใจน่ะสิ
Fancy seeing you here, mr. Donovan.ปลงใจจริง ที่เห็นคุณที่นี้ คุณโดโนแวน
I probably wouldn't have shacked up with Danny after five dates.ฉันก็คงไม่ปลงใจกับแดนนี่ หลังจากเดทกับเขาได้ห้ารอบหรอก
Well, my buyer has his heart set on that Degas --ผู้ซื้อของผมตกลงปลงใจกับ เดกาส์แล้ว
You know, I kept wondering what brought Sharon Warwick back to Sacramento.คุณรู้มั้ย ผมยังแปลงใจไม่หาย ว่าอะไรที่ทำให้ชารอน วอร์วิกค์ กลับมายัง ซาคราเมนโต้
You got that from a book.ตกลงปลงใจกันแล้ว นายจำมาจากหนังสือนี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลงใจ
Back to top