ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลงชีวิต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลงชีวิต*, -ปลงชีวิต-

ปลงชีวิต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลงชีวิต (v.) kill See also: execute, murder, end one´s life, slay Syn. ฆ่า
ปลงชีวิต (v.) commit suicide Syn. ปลงชีพ, ฆ่าตัวตาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It would change my life foreverมันอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันตลอดไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's how I suddenly decide to change my life to start freshตอนนั้นล่ะ ที่ฉันตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิต เพื่อเริ่มใหม่
You're gonna change my life.คุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผม
I think on balance for the better.มันเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์ ไปในทางที่ดีขึ้น
You shouldn't try to change my Iife styleคุณอย่าพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันเลยน่ะ
In your head he is a cipher, a symbol of your life changing, a symbol of death.ในหัวของคุณเขาคือรหัส สัญลักษณ์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิต สัญลักษณ์แห่งความตาย
I have great news that will change all of our lives.ผมมีข่าวใหญ่ ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเลยทีเดียว
God changed your life.พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตลูก
I will change my life in a big wayผมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่
I met the person who changed my life forever.ผมพบคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผมไปตลอดกาล
Look, what I'm asking is that we compensate you for a few hours of your time that will help change peoples' lives.ฟังนะ เรามีคาตอบแทนให เวลา 2-3 ชัวโมงของคุณ จะชวยเปลียนแปลงชีวิตคน
I've made that much of a difference in Mike's life?ว่าฉันได้ทำสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตไมค์ได้ขนาดนั้น?
Listen, you're allowed to make life changes without picking a fight with your old life.ฟังน่ะ คุณได้รับอนุญาต ให้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ โดยไม่ต้่องต่อสู้กับรูปแบบ ชีวิตเดิมๆ ของตัวเอง
She changed my life just because I saw her.เธอได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผม เพียงเพราะผมได้เห็นเธอ
And I told him that I would consider, you know, dropping the charges if that kid could convince me that he was, you know, willing to straighten his life out.ถอนฟ้องถ้าเด็กนั่นทำให้เชื่อได้ ว่าเขาจะ เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่
I need a life change.ฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิต
Uther won't know that. All she'll say is I tried to kill her.อูเธอร์ต้องไม่ล่วงรู้เรื่องนี้ ทั้งหมดที่องค์หญิงจะพูดคือ ข้าพยายามลอบปลงชีวิตพระองค์
You probably don't realize, but you changed my life as much as I changed yours.นายอาจไม่คิดว่านายเปลี่ยนแปลงชีวิตฉัน เท่าๆกับที่ฉันเปลี่ยนชีวิตนาย
I may have changed a few lives today.ฉันได้เปลี่ยนแปลงชีวิตน้อยๆ ในวันนี้
A baby would change all that.การเลี้ยงเด็กจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอทั้งหมด
Yes, there are moments that change our lives forever... but not always in the way... we might expect.ใช่แล้ว, มีช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เสมอ แต่เรามักจะไม่ได้คาดหวังไว้ คนเรามักจะคาดหวัง
Eben Alexander's experience was profound and life-altering.ประสบการณ์ เอเบน เล็กซานเดอ ของ เป็นที่ลึกซึ้งและเปลี่ยนแปลงชีวิต
When you said you were going to change my life, was that all a lie?ที่คุณพูดว่า คุณจะเป็นคนเปลี่ยนแปลงชีวิตของผม มันเป็นเรื่องโกหกทั้งเพใช่ไหมครับ
And I need to turn things around.ฉันอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเสียใหม่
Every once in a while, a life-changing event will arrive with fanfare and excitement.ทุกครั้งในชั่วขณะหนึ่ง จะมีเหตุการณ์ที่จะทำให้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปกับความตื่นเต้นและการใส่สี
I, I changed my whole life!ฉันเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองทั้งชีวิต!
And what boy doesn't secretly wish for hidden powers to lift him out of his dull life into a special one?และเด็กชายคนใดกันที่ไม่แอบหวัง ให้ตนมีพลังซ่อนเร้น ให้มาเปลี่ยนแปลงชีวิตที่น่าหน่าย สู่ชะตาอันแสนพิเศษ
My mom came up with a plan that she said would change our lives.แม่มาหาหนูพร้อมกับแผน เธอบอกว่า มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา
My mom came up with a plan that she said would change our lives.แม่มาหาหนูพร้อมกับแผน ซึ่งเธอบอกว่า จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา
Because this is life-changing information.เพราะนี่คือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้
"with a case that changed my life.พร้อมคดีที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผม
I've let go of a lot, changed my life completely.ผมปล่อยวางหลายอย่าง เปลี่ยนแปลงชีวิตไปโดยสิ้นเชิง
Well, and so am I about turning my life around.นั่นไง ฉันก็เปลี่ยนแปลงชีวิต ของฉันเหมือนกัน
It's for people like you, who are just starting out, and people like me who... very much want to re-invent themselves.สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นอย่างเธอ และคนอย่างฉันที่... อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองใหม่
You've spent the last 20 years turning your life around.นายใช้เวลากว่า 20 ปีเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิต
Hello and welcome to Britain's Got Talent, the show that finds Britain's brightest new acts and changes their life forever.สวัสดีและยินดีต้อนรับ อังกฤษมีพรสวรรค แสดงให้เห็นว่าพบ ทำหน้าที่ใหม่ของอังกฤษสว่าง และการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาตลอดไป.
This pitch, it's gonna change our lives.สนามน มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา.
You know they say it's really important not to make big... life altering decisions right after a loss.คุณรู้ว่าพวกเขาบอกว่ามันเป็นจริงๆ สำคัญที่จะไม่ทำให้ใหญ่ ... การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิต ขวาหลังจากการสูญเสีย.
So I'd like to shake your hand and congratulate you for making such a positive change in your life.ผมอยากขอจับมือกับคุณ เพื่อยินดีกับคุณ ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ดีขนาดนี้
I believe this money's gonna mean something... possibly life-changing for both of us.ผมเชื่อว่าเงินนี้ จะหมายถึงสิ่งที่... อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตสำหรับเราทั้งคู่
It's crazy how one person can change your life.มันบ้ามากครับที่คนคนหนึ่ง เปลี่ยนแปลงชีวิตเรามากแค่ไหน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลงชีวิต
Back to top