ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรีชา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรีชา*, -ปรีชา-

ปรีชา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรีชา (n.) intelligence See also: ability, intuition, perception, sagacity, penetration Syn. ความสามารถ, ปัญญาสามารถ, ความรอบรู้
ปรีชาญาณ (n.) intuition See also: comprehension, sagacity, comprehensive wisdom Syn. ความฉลาด, ความหลักแหลม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You raised your glass to him!ประเทศ ของเราเป็นหนี้ บุญคุณในพระปรีชาสามารถ
Nonetheless, the Records also give us a portrait of him as a man of great sensitivity and intelligence.แต่กระนั้น ก็ยังทรงเป็นกษัตริย์ที่ถูกจารึกว่าเป็นผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ ด้วยสติปัญญาที่ล้ำเลิศยิ่งกว่าใครๆ
I think you made a wise choice.พระมเหสีทรงปรีชายิ่งนัก
Don't you think?พระอนุชาของเราซึ่งเป็นผู้มีความปรีชาสามารถ
But my general, in his superior wisdom, objects. Is that right?แต่ว่าแม่ทับ ผู้ปรีชาของข้า กลับคัดค้านอย่างงั้นเหรอ
She'll have good men around her to advise her, men with experience.เธอจะมีที่ปรึกษาผู้ปรีชาสามารถ มากประสบการณ์
I would have my grandson protected by a skilled warrior who takes his vows seriously.ข้าจะให้หลานชาย ได้รับการปกป้องโดยนักรบผู้ปรีชา และรักษาคำสาบานอย่างจริงจัง
We received an FTL from Mr. Wise. He says he has the girl.เราได้รับเร็วจากนายปรีชาญาณ เขาบอกว่าเขามีผู้หญิงคนนั้น
Are you intermitting the intuition... engage the thrusters?คุณกำลังทำปรีชามีส่วนร่วมขับ ดันหรือไม่
It was a prosperous kingdom with a wise king who had won peace for his people, but peace had come at a price.อาณาจักรแห่งนี้เจริญรุ่งเรือง พระราชาผู้ปรีชาสามารถ ทรงบันดาลความสงบสุข แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความสูญเสีย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรีชา
Back to top