ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปริ่ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปริ่ม*, -ปริ่ม-

ปริ่ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปริ่ม (v.) be pleased See also: be delighted, be glad, be brimful of Syn. ปริ่มใจ, ปริ่มยิ้ม, ปริ่มเปรม, ปรีดิ์เปรม, ยินดี, ปลื้มใจ
ปริ่ม (v.) be flush with See also: (be) brim with, be almost full Syn. เปี่ยม, เต็ม, เสมอขอบ, เสมอพื้น
ปริ่มยิ้ม (v.) be pleased See also: be delighted, be glad, be brimful of Syn. ปริ่มใจ, ปริ่มเปรม, ปรีดิ์เปรม, ยินดี, ปลื้มใจ
ปริ่มเปรม (v.) be pleased See also: be delighted, be glad, be brimful of Syn. ปริ่มใจ, ปริ่มยิ้ม, ปรีดิ์เปรม, ยินดี, ปลื้มใจ
ปริ่มใจ (v.) be pleased See also: be delighted, be glad, be brimful of Syn. ปริ่มยิ้ม, ปริ่มเปรม, ปรีดิ์เปรม, ยินดี, ปลื้มใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brim (vi.) ปริ่ม See also: เปี่ยม, เต็ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The mud gives a little bit on the river bank.แนวโคลนโผล่ปริ่มน้ำตามริมตลิ่ง
Now the whole world stands on the brink staring down into bloody hell.ขณะนี้โลกทั้งใบยืนปริ่มอยู่ริมขอบเหว พลางจับจ้องลงไปยังนรกอเวจี
And he liked it.และเขาดูปลื้มปริ่มมาก
Frankly, I'm impressed that they went down at all.พูดตรงๆนะ ผมจะปลิ้มปริ่มมาก ถ้าเห็นมันโดนเขมือบไปหมด
No, just the usual things. Just feelings of being overwhelmed.ไม่มีอะไร ปกติ แค่รู้สึกปลี้มปริ่ม
I trust the reunion was a happy one?ได้เจอกันคงปลื้มปริ่มน่าดู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปริ่ม
Back to top