ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรากฏการณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรากฏการณ์*, -ปรากฏการณ์-

ปรากฏการณ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรากฏการณ์ (n.) phenomenon Syn. การอุบัติ, การปรากฏ, การเกิด
ปรากฏการณ์ (n.) phenomenon See also: occurrence Syn. การปรากฏให้เห็น, การอุบัติให้เห็น
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (n.) natural phenomenon
ปรากฏการณ์เรือนกระจก (n.) glass house
English-Thai: HOPE Dictionary
overflowการสลับกลุ่มข้อมูลในเรื่องการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการแบ่งข้อมูลออ,ล้นมากเกินเก็บหมายถึง ปรากฏการณ์ที่หน่วยความจำไม่สามารถรับข้อมูลเข้าไปได้อีก เพราะเกินขนาดความจุ เหมือนน้ำล้นฝายกั้น อาจจะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานไปเลยก็ได้
English-Thai: Nontri Dictionary
effect(n) ผล,ผลกระทบ,ประสิทธิภาพ,อิทธิพล,ปรากฏการณ์,ทรัพย์สิน
phenomenon(n) ปรากฏการณ์,สิ่งที่ประทับใจ,ข้อเท็จจริง,ความประหลาด
phenomenal(adj) เกี่ยวกับปรากฏการณ์,มหัศจรรย์,ประหลาด,ยอดเยี่ยม
spectacle(n) ภาพที่ปรากฏ,การแสดง,ปรากฏการณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
phenomena (pl.); phenomenonปรากฏการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
phenomenalismปรากฏการณ์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
phenomenon (เอก.); phenomena (พหู.)ปรากฏการณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Greenhouse effect ปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะที่กลุ่มของก๊าซชนิดต่างๆมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของโลกไว้ กลุ่มก๊าซเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 5 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ สารซีเอฟซี ออกไซด์ของไนโตรเจน มีเธนและโอโซน ก๊าซเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นกลุ่มก๊าซที่มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเหมาะที่สิ่งมีชีวิตต่างๆจะอาศัยอยู่ได้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hall effectปรากฏการณ์ฮอลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Kickปรากฏการณ์ที่ของไหลจากชั้นหินทะลักเข้าสู่หลุมเจาะ, ปรากฏการณ์ที่ของไหลจากชั้นหินทะลักเข้าสู่หลุมเจาะเนื่องจากการเสียสภาพสมดุลย์ความดันที่ก้นหลุมเจาะ เนื่องจาก Hydrostatic pressure ของน้ำโคลนในหลุมเจาะมีค่าความดันน้อยกว่าความดันของไหลในชั้นหิน (formation pore pressure) การเรียกชื่อ kick สามารถเรียกได้ตามลักษณะของไหลที่ไหลเข้าหลุม เช่น เป็นก๊าซ ก็เรียกว่า gas kick เป็นต้น [ปิโตรเลี่ยม]
phenomenaปรากฏการณ์, คำพหูพจน์ของ phenomenon [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
phenomenon, phenomena (พหูพจน์),ปรากฏการณ์, เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏให้เห็นในธรรมชาติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
tyndall effectปรากฏการณ์ทินดอลล์, ปรากฏการณ์การกระเจิงของแสง เมื่อฉายแสงผ่านสารคอลลอยด์บางชนิด อนุภาคของคอลลอยด์จะช่วยกระเจิงแสง และทำให้มองเห็นเป็นลำแสงได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Earthquakeแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แผ่นดินเกิดการสั่นสะเทือน โดยเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกชั้นนอกซึ่งเคลื่อนที่ได้ตามกระแสความร้อนของหินละลายหลอมเหลวที่เป็นส่วนประกอบชั้นในของโลก เนื่องจากเปลือกโลกประกอบขึ้นด้วยแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่น ดังนั้นเมื่อความร้อนจากภายในโลกดันตัวออกมาจะทำให้แผ่นเปลือกโลกบางแผ่นเกิดการเคลื่อนที่ จึงทำให้การเกิดแผ่นดินไหวบนพื้นผิวโลกเกิดเฉพาะบางแห่งไม่เกิดขึ้นโดยทั่วไป นอกจากแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังสามารถเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ การระเบิดเหมืองแร่
imageภาพ, ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการรวมกันหรือเสมือนรวมกันของรังสีของแสงที่สะท้อนมาจากกระจกหรือหักเหผ่านเลนส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
postulate [axiom]สัจพจน์, ข้อความที่ตั้งขึ้นและยอมรับโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ทดสอบ เพื่อเป็นการกำหนดแนวความคิดที่จะค้นหากฏหรือทฤษฎีเพื่อจะอธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ คำนี้มีความหมายคล้ายคำว่า สมมติฐาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pure Demography ประชากรศาสตร์พิสุทธิ์ ประชากรศาสตร์เชิงทฤษฎี เป็นการศึกษา ความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างปรากฎการณ์ทางประชากรศาสตร์ โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปรากฎการณ์ ทางประชากรกับปรากฏการณ์อื่น [สิ่งแวดล้อม]
Cross-Sectional Analysis การวิเคราะห์เชิงตัดขวาง ในทางประชากรศาสตร์ หมายถึง การศึกษาปรากฏการณ์ทางประชากรของคนหลายรุ่นปีที่เกิดขึ้น ภายในช่วงเวลาที่กำหนดเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
sparkประกายไฟฟ้า, ปรากฏการณ์ที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง เช่น อากาศหรือฉนวนไฟฟ้า ระหว่างจุด 2 จุดที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าสูง เกิดจากการเสื่อมสภาพเป็นฉนวนอย่างฉับพลันของตัวกลางนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
natural scienceวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, วิชาหรือความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งสามารถจะวัดได้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสสารและพลังงานวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแบ่งเป็นกลุ่มวิชาใหญ่ ๆ 2 กลุ่ม คือ วิทยาศาสตร์กายภาพ และ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แต่มีหลายวิชาที่เป็นการศึกษาร่วมกันท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
theoryทฤษฎี, ข้อความที่ยอมรับโดยทั่วไปเพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
troposphereโทรโปสเฟียร์, ชั้นบรรยากาศจากพื้นโลกขึ้นไปจนถึงระยะประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นชั้นซึ่งมีปรากฏการณ์เกี่ยวกับเมฆ ฝน และพายุต่าง ๆ อุณหภูมิที่ระยะสูงขึ้นไปจะลดต่ำลงไปตามลำดับจนถึงประมาณ -50°C [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
happening (n.) ปรากฏการณ์ See also: เหตุการณ์, เรื่องราว Syn. event, incident, occurrence
phenomenon (n.) ปรากฏการณ์ Syn. event, incident
phenomena (n.) ปรากฏการณ์ (คำนามพหูพจน์ของ phenomenon)
act of God (idm.) ปรากฏการณ์ธรรมชาติ See also: เรื่องธรรมชาติ
tide (n.) ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง See also: กระแสน้ำขึ้นน้ำลง
curiosity (n.) คนหรือปรากฏการณ์แปลกๆ
mechanism (n.) ทฤษฎีที่เชื่อว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสามารถอธิบายด้วยหลักทางกลศาสตร์
phenomenal (adj.) เกี่ยวกับปรากฏการณ์
seismographic (adj.) เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
seismographical (adj.) เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
seismological (adj.) เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
seismology (n.) การศึกษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A phenomenon known in psychiatric circles as a self-reinforcing delusion.ปรากฏการณ์ที่รู้จักกันดีในจิตเวช วงการเป็นความเข้าใจ ผิดในตัวเองเสริม
In a phenomenon recalling Marilyn Monroe's sensational debut in show business,ปรากฏการณ์นี้ ทำให้เราคิดถึงการก้าวสู่วงการ อย่างครึกโครมของมาริลีน มอนโร
This phenomenon may provide us humans, who only live for a century or so, a practical means to travel to the stars, where the magic show of spacetime really gets crazy.ปรากฏการณ์นี้อาจทำให้เรามนุษย์ คนเดียวที่มีชีวิตอยู่ ในศตวรรษหรือดังนั้น วิธีการปฏิบัติในการเดินทาง ไปยังดวงดาว
This phenomenon is too important to leave, unless it represented danger.ปรากฏการณ์นี้เป็นสิ่งสำคัญ มากเกินไปที่จะออก เว้นแต่จะเป็นตัวแทนของ อันตราย
Manifestations which you, if I might add, as minister of science have been unable to fathom.ปรากฏการณ์ประหลาด ซึ่งคุณรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ ยังไม่สามารถอธิบายได้
Migratory phenomena are inevitable.ปรากฏการณ์ย้ายถิ่นฐานเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้
So the same phenomena of changing all these patterns is also affecting the seasons.ปรากฏการณ์เดียวกันกับที่เปลี่ยนแปลงแบบแผนเหล่านี้ ก็ส่งผลกับฤดูกาลด้วย
EVP is Electronic Voice Phenomenaปรากฏการณ์เสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์
Given that most paranormal phenomena is rooted in folklore.ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ มีพื้นฐานมาจากนิทานพื้นบ้าน
The casimir effect should produce a thinner, more porous region of space-time.ปรากฏการณ์แคสสิเมียร์จะทำให้ผนัง บางขึ้น, ทำให้ พื้นผิวของ พื้นที่-เวลา มีรูพรุนมากขึ้น
Revolutionary. Now look.ปรากฏการณ์ใหม่เลยนะ ดูซะ
Spontaneous combustion?ปรากฏการณ์ไฟลุกทั่วร่างรึเปล่า?
This is a very unusual phenomenon.นี้เป็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติ อย่างมาก
I am fully confident in your ability to study the phenomenon by yourself.ฉันมั่นใจอย่างเต็มที่ใน ความสามารถของคุณ เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ด้วย ตัวเอง
The scientific community is focusing on the trancelike state of the assailants.'นักวิทยาศาสตร์กำลังเฝ้าดู ปรากฏการณ์คล้ายการถูกสะกดจิต'
It's like, um, it's a pop phenomenon.หรือไม่ก็ปรากฏการณ์มหัศจรรย์
This new resurgence is wholly different.แต่ปรากฏการณ์ครั้งนี้ต่างออกไป
Beginning with Tudor England we began to see a phenomenon emerge and that is the enclosure of the great commons by Parliamentary Acts in England and then in Europe.จนกระทั่งถึงยุคทิวดอร์ในอังกฤษ เราเริ่มเห็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้น นั่นคือการล้อมเขตที่ดินสาธารณะ
The temperature dropped phenomenally fast.มันเป็นปรากฏการณ์อุณหภูมิลดอย่างรวดเร็ว
'Scientists are still trying to establish the nature of the phenomenon 'and are unsure as to the... ''นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะ อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น' 'และไม่แน่ใจเกี่ยวกับ... '
E.V.P. stands for electronic voice phenomenon.E.V.P. หมายถึงปรากฏการณ์เสียงทางไฟฟ้า
In what scientists are describing as an incredibly rare astronomical event,จากปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์แถลงว่าไม่น่าจะเป็นไปได้
Well, it's more of a phenomenon, really.อืม มันมีปรากฏการณ์มากมาย จริงๆ
And I never thought I'd feel this way again, so that's pretty phenomenal.ผมไม่เคยคิดว่าจะรู้สึกอย่างนี้อีก มันเป็นปรากฏการณ์ในชีวิตเลย
"Oh, this whole thing, this is a cyclical phenomenon."อ๋อ... ทั้งหมดนี้มันก็คือปรากฏการณ์ที่เป็นวัฏจักร"
This is part of 1 4 million acres of spruce trees in alaska that have been killed by bark beetles.นี่คือส่วนหนึ่งของต้นสปรูซ 14 ล้านเอเคอร์ในอลาสกา ที่ถูกทำลายโดยเต่าทองบาร์ค ปรากฏการณ์แบบเดียวกัน
Not in a weather phenomenon.อย่าไปเชื่อปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศ
"Don't look at the weather phenomenons and the weather conditions."เวลาผมสวดมนต์ ผมรู้สึกว่าพระเจ้าพูดกับผม "อย่ามองที่ปรากฏการณ์ด้านอากาศ
Brownian motion, the photoelectric effect, for which he was awarded the Nobel Prize in 1 921 .การเคลื่อนที่แบบบราวน์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ที่ทำให้เขาได้รับรางวัล โนเบล ไพรซ์ ในปี 1921
When I first noticed abilities manifesting, there was an eclipse.ในครั้งแรกที่ผมสังเกตพบพลังพิเศษ มันเกิดปรากฏการณ์สุริยคราส
And he went away and came back with this phenomenal thing.เขาออกไป แล้วก็กลับมา พร้อมกับสิ่งนี้ มันเป็นปรากฏการณ์
That "heroes" is a global phenomenon."Heroes" มันเป็นปรากฏการณ์ทั่วโลกจริงๆ
I made a disgusting spectacle of myself, right?ฉันทำปรากฏการณ์ที่น่ารังเกียจของตัวเองใช่มั้ย?
When populations are subjected to these devastating phenomena, they eventually move away.เมื่อประชากรได้รับผลจาก ปรากฏการณ์ภัยพิบัติเหล่านี้ พวกเขาจะย้ายหนีไปในที่สุด
Strangely enough, scientific records do support the fact that we are heading for the biggest solar climax in recorded history.มันก็น่าแปลก ที่บันทึกทางวิทยาศาสตร์ ก็รายงานข้อเท็จจริงที่ว่า จะเกิดปรากฏการณ์แสงอาทิตย์ที่แรงที่สุด อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในประวัติศาสตร์
He's the one who discovered it all.เขาเป็นผู้ค้นพบ ปรากฏการณ์นี่ทั้งหมด
We're a day away from a kind of supernova.พวกเราเป็นดั่งช่วงเวลาของปรากฏการณ์ซูปเปอร์โนว่า
I think your lyric bread just might be a phenomenon--ผมคิดว่าบทกวีขนมปังของคุณอาจเป็นปรากฏการณ์
This is the greatest weather phenomenon in history.เป็นปรากฏการณ์ทางอากาศ.. ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์เลย!
How fascinating that a astronomical event can effect the quality...ช่างน่าทึ่งมากที่ปรากฏการณ์ อวกาศมีผลต่อคุณภาพของ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรากฏการณ์
Back to top