ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประภามณฑล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประภามณฑล*, -ประภามณฑล-

ประภามณฑล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประภามณฑล (n.) halo See also: nimbus, glory Syn. รัศมี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประภามณฑล
Back to top