ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประพาส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประพาส*, -ประพาส-

ประพาส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประพาส (v.) tour See also: make a trip, visit, go aboard, travel Syn. ท่องเที่ยว, เดินทาง, ทัศนาจร, สัญจร, เที่ยว
ประพาสต้น (v.) travel privately See also: visit unofficially Syn. เที่ยวไป, ท่องเที่ยว, เดินทาง
English-Thai: Nontri Dictionary
cruiser(n) เรือประพาส,เรือท่องเที่ยว,เรือนำเที่ยว,เรือลาดตระเวน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประพาส
Back to top