ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประพฤติตาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประพฤติตาม*, -ประพฤติตาม-

ประพฤติตาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประพฤติตาม (v.) follow See also: observe the precepts, behave, track, trace Syn. ปฏิบัติตาม, ทำตาม, เจริญรอยตาม Ops. ฝ่าฝืน
ประพฤติตามธรรม (v.) practice the dharma Syn. เจริญภาวนา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประพฤติตาม
Back to top