ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประดิษฐาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประดิษฐาน*, -ประดิษฐาน-

ประดิษฐาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประดิษฐาน (v.) place See also: establish, install, be enshrined Syn. ตั้ง, ติดตั้ง, เข้าประจำที่, วาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Especially the right of the Goddess of Mercy Templeศาลเจ้าเม่อสี่ทางซีกขวา เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นพระโพธิสัตว์
It is built on an ancient burial site where the sacred earth goddess spirit was enshrined.มันถูกสร้างขึ้นบนสุสานโบราณ ที่ๆวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประดิษฐาน
Back to top