ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประจักษ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประจักษ์*, -ประจักษ์-

ประจักษ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประจักษ์ (v.) be evident See also: be certain, be convinced, be obvious, be clear, realize Syn. กระจ่าง, แจ่มแจ้ง, เข้าใจ, ตระหนัก
ประจักษ์ชัด (v.) realize See also: see clearly, understand well, perceive clearly Syn. ประจักษ์แจ้ง
ประจักษ์พยาน (n.) eyewitness Syn. พยาน, พยานบุคคล, ผู้เห็นเหตุการณ์, ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
ประจักษ์แจ้ง (v.) be evident See also: be certain, be convinced, be obvious, be clear, realize Syn. เห็นประจักษ์, ปรากฏชัด, เข้าใจ, ตระหนัก, เข้าใจแจ่มแจ้ง, ทราบ, รู้
English-Thai: HOPE Dictionary
appear(อะเพียร์') vi. ปรากฎ,ดูเหมือน,แสดงตัว, ประจักษ์, มาถึง, เกิดขึ้น, Syn. arise, emerge)
concrete(คอน'ครีท) ฐconcreted,concreting,concretes} adj. ชัดแจ้ง,ซึ่งเห็นประจักษ์,มีตัวตน,เป็นรูปธรรม,จริง ๆ n. สิ่งที่เป็นรูปธรรม,สิ่งที่มีตัวตน,คอนกรีต,ดินที่แข็งเป็นก้อน. vt. วางคอนกรีต,ใส่คอนกรีต,ทำให้เกาะตัวแน่น,ทำให้แข็ง., See also: concreteness n. ด
evince(อีวินซฺ') {evinced,evincing,evinces} vt. แสดงให้เห็น,ทำให้เห็นประจักษ์,พิสูจน์เปิดเผย., See also: evincible adj. ดูevince
eyewitnessn. พยาน,ประจักษ์พยาน. -vt. มองด้วยกับตา
manifest(แมน'นะเฟสทฺ) adj. ชัดแจ้ง,เป็นที่เข้าใจดี,ประจักษ์,แสดงออกซึ่งสิ่งที่ถูกกดดันไว้ vt. แสดง,ประจักษ์,พิสูจน์,เปิดเผยชัดแจ้ง,ปรากฎชัดแจ้ง. n. รายการสินค้าหรือรายชื่อผู้โดยสารของเครื่องบินหรือเรือ., See also: manifestly adv. manifestness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
apparent(adj) ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,เด่นชัด,ชัดเจน
appear(vi) ปรากฏ,ประจักษ์,แสดงตัว,เห็น
concrete(adj) เป็นรูปธรรม,มีรูป,มีตัวตน,เห็นประจักษ์
evince(vt) แสดงให้เห็นชัด,ทำให้ประจักษ์,พิสูจน์
eyewitness(n) ประจักษ์พยาน,พยาน
manifest(adj) กระจ่างแจ้ง,ชัดแจ้ง,เป็นที่ประจักษ์
obvious(adj) เป็นที่ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,ชัดเจน
ocular(adj) เห็นด้วยตา,ประจักษ์แก่ตา,เกี่ยวกับตา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
self-evidentประจักษ์ชัดในตัว [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquaintance, knowledge byความรู้โดยประจักษ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
apparentที่ปรากฏ, ที่ประจักษ์ชัด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
empiricalเชิงประจักษ์, เชิงประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
factข้อเท็จจริง, หลักฐานหรือประจักษ์พยานต่าง ๆ ที่เป็นจริง ซึ่งสามารถสังเกตได้โดยทางตรงคือการใช้อวัยวะสัมผัสหรือโดยทางอ้อมคือการใช้เครื่องวัด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Barr's credit card statement. Eyewitness testimonies.บัญชีบัตรเครดิตของ บา ประจักษ์ พยานเห็นเหตุการณ์
During the 40,000 generations of humanity, there must have been roughly 100,000 apparitions of a bright comet.ในช่วง 40,000 รุ่นของมนุษยชาติ ต้องมีประมาณ 100,000 ประจักษ์ ของดาวหางที่สว่างสดใส
An eyewitness, a piece of evidence...ประจักษ์พยาน หลักฐาน
The testimony of a criminal?ประจักษ์พยานของผู้ร้าย?
You must make the injustice visible.เราต้องทำให้ความอยุติธรรม เป็นที่ประจักษ์
April O'Neil, Channel 3 Eyewitness News.เมษายนโอนีล, ช่อง 3 ประจักษ์พยานข่าว
As a scientist I rely on empirical evidence, and in this matter I don't believe that there's data either way.ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ ฉันพึ่งพาหลักฐานเชิง ประจักษ์และในเรื่องนี้ ฉันไม่เชื่อว่ามีข้อมูลทางใดทางหนึ่ง
For the mirror shows many things.กระจกบานนี้ จะทำให้เจ้าประจักษ์ในหลายสิ่ง
I find your presence engaging and your conversation sparkling.ข้าประจักษ์ว่าองค์หญิงนั้นงดงามและสูงส่ง อีกทั้งยังมีคำพูดคำจาที่ฉลาดหลักแหลม
Or maybe to claim something lost long, long ago, maybe we'll never know, but one thing's for sure,และทวงสิทธิบางอย่าง ซึ่งควรเป็นของเขาเมื่อหลายๆปีก่อน บางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อน แต่มีเรื่องหนึ่งที่เราล้วนประจักษ์...
I have witnessed firsthand the power of ideas.ฉันได้ประจักษ์กับตัวเองถึงพลังแห่งแนวคิด
Barbarians howl.นัยน์ตาเราประจักษ์ สิ่งพิลึกพิลั่นที่ปรากฏ
Use your reason.ให้เขาประจักษ์ถึงความเอื้ออาทร จากสรวงสวรรค์นี้
And to trust in the one thing I know with absolute clarity.และให้เชื่อในอย่างนึงที่ผมประจักษ์แจ้ง
That means we have an eyewitness.นั่นหมายความว่าเรามีประจักษ์พยาน
I have witnessed their capacity for courage.เราประจักษ์แล้ว ในความหาญกล้าของพวกเขา
Witness Mary Shaw give life to the boy made of wood.เป็นประจักษ์พยานเมื่อแมรี่ ชอว์\ให้ชีวิตแก่เด็กชายที่ทำจากไม้
We got two dead bodies inside the subway car, and no eyewitnesses.เรามี 2 ศพที่ถูกยิงในขบวนรถใต้ดิน ไม่มีประจักษ์พยาน
Empirically, it's good institution and quality of government that will allow third world countries to benefit and harvest the fruits of globalization.อย่างเห็นผลเชิงประจักษ์, มันคือการมีสถาบันที่ดี และมีรัฐบาลที่มีคุณภาพ ที่ทำให้ประเทศโลกที่สาม ได้รับผลประโยชน์ และเก็บเกี่ยวผลได้ อันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์.
But it occurs to me many of you don't have the necessary reference points... to fully appreciate these iconic texts of English literature.แต่ครูประจักษ์แจ้งแล้วว่า หลายคนยังหาที่มาที่ไปของมันไม่ได้ จึงอยากเติมเต็มถ้อยคำในต้นฉบับ ในเชิงพรรณาโวหาร
And all of you will be the very first witnesses!และพวกแกทุกคนจะได้ประจักษ์!
I've watched you overcome every fear you've ever faced.ข้าประจักษ์แล้วว่าท่านไม่เคยเกรงกลัวที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งใด
But it's KIM Hong-do that the King loves and his style that dictates trendsทว่าคิมฮองดู เป็นที่โปรดปรานของพระราชา ผลงานของเขาเป็นที่ประจักษ์แจ้ง
/Finally Skeetacus had his chance /to show his skills in the grand arena.ในที่สุด สกีเตอร์คิส ก็มีโอกาสแสดงให้ประจักษ์ในสนามประลอง
You are indeed privileged and evidently quite talented.คุณโชคดีมาก และก็เป็นที่ประจักษ์ว่ามีพรสวรรค์ด้วย
While rescuing General Aayla Secura from certain defeat,ระหว่างการช่วยเหลือนายพลเอย์ล่า เซคคูร่า จากความปราชัยอันประจักษ์ชัด
It's about collecting empirical evidence and until we can prove empirically that we were the cause,ต้องรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ จนกว่าเราพิสูจน์มันได้ด้วย การทดลองว่าเราเป็นสาเหตุจริง...
Consider yourself warned.คุณเท่านั้นที่จะประจักษ์เอง
You are about to witness an historic event, undoubtedly...คุณกำลังจะได้เป็นประจักษ์พยาน กับครั้งแรกของประวัติศาสตร์อย่างแน่นอน..
Emma Charlotte Craven?ยังไม่ประจักษ์แจ่มแจ้ง ถ้าคุณมีปืนหรืออะไรบางอย่าง--
He had even displayed envy.ความริษยาของเขานั้นเป็นที่ประจักษ์
You were witnesses.เธอเป็นประจักษ์พยาน.
Children are not rigorous when it comes to empirical inquiry.เด็กๆ ไม่ได้อยากรู้อยากเห็น อย่างจริงจัง ตอนที่ต้องตรวจสอบ ข้อมูลเชิงประจักษ์
* Now with passion in our eyes **ที่ได้ประจักษ์ในดวงตาของเรา*
And after all the dust and custody was settled, the guy I really admired, not liked, admired, was the lawyer leaving the courthouse in the great-looking suit and a sky blue Mercedes SLK.หลังจากที่ข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ และคดีความก็ยุติ ชายคนที่ผมนับถือแต่ไม่ได้ชอบนัก... คือทนายที่เดินออกมาจากสำนักงานศาล
Not until the day he witnessed a single act of courage by an orphan boy from the streets of Nasaf.ไม่จนกว่า วันที่พระองค์ได้ประจักษ์ ถึงความกล้าหาญ ของเด็กกำพร้าข้างถนนแห่งนาแซม
Seeing the purity within, the gods were reminded of man's potential for good.ความบริสุทธิ์ ที่เหล่าเทพได้ประจักษ์ถึง มนุษย์เป็นคนดีได้
The greatest dynasty this world has ever seen on my shoulders since I was five years old-- and no one has ever given me what they gave to her in that tent.ชะตากรรมของตระกูลยิ่งใหญ่ ที่สุดที่โลกเคยประจักษ์ วางอยู่บนบ่าข้าตั้งแต่ ข้าอายุได้ห้าปี-- และจะไม่มีใครให้ข้าอย่าง ที่เขาให้นางในเต็นท์นั่น
We're the two witnesses.เราทั้งสองคือประจักษ์พยาน
AND THE TRUTH IS THAT WHAT I SEE FRIGHTENS ME.และสิ่งที่ประจักษ์ในความคิดของฉันนั้น ทำให้ฉันหวาดกลัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประจักษ์
Back to top