ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประกาศใช้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประกาศใช้*, -ประกาศใช้-

ประกาศใช้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประกาศใช้ (v.) promulgate See also: declare, proclaim
English-Thai: HOPE Dictionary
decree(ดีครี') n. คำสั่ง,คำบัญชา,คำพิพากษา,พระราชกฤษฎีกา,ประกาศิตของสวรรค์ v. สั่ง,บัญชา,พิพากษา,ประกาศใช้กฎหมาย
enact(เอนแนคทฺ') {enacted,enacting,enacts} vt. ประกาศใช้เป็นกฎหมาย,ประกาศใช้,แสดงออก,บัญญัติ, See also: enactable adj. ดูenact enactive adj. ดูenact enactory adj. ดูenact enactor n. ดูenact, Syn. decree,
English-Thai: Nontri Dictionary
promulgate(vt) ออกแถลงการณ์,ประกาศใช้,ป่าวประกาศ
promulgation(n) การประกาศใช้,การป่าวประกาศ,การเผยแพร่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
promulgationการประกาศใช้กฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
promulgate (vt.) ประกาศใช้ See also: ประกาศ, แถลง Syn. declare, proclaim
promulge (vt.) ประกาศใช้ See also: ประกาศ, แถลง Syn. declare, proclaim
enactment (n.) การประกาศใช้เป็นกฎหมาย See also: การบัญญัติ, การออกกฎหมาย
promulgation (n.) การประกาศใช้ Syn. announcement, declaration
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Signora Maggi's story merits immediate re-enactmentมาดามเรื่องราวของ Maggi merit immediate อีกครั้ง-ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
Yesterday, the Vermont Supreme Court ruled that limiting marriage betweenonlyhumanmen and women is unconstitutional, effectively legalizing vampire marriage in the state.เมื่อวานนี้ที่ศาลฎีกาเวอร์มอนต์ ได้มีการ ประกาศใช้กฎหมายการแต่งงานระหว่าง บุคคลและแวมไพร์ ให้มีสิทธิแต่งงานได้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ
So I'm implementing the emergency provision of the Philadelphia code, we will lock this city down.ดังนั้นผมขอประกาศใช้มาตรการฉุกเฉิน ตามกฏของรัฐฟิลลาเดลเฟีย เราจะทำการปิดเมืองนี้่
Many governments have declared martial law.รัฐบาลหลายประเทศประกาศใช้กฎอัยการศึก
Rachel, you had an announcement?เรเชล เธอมีอะไรจะประกาศใช่ไหม?
Martial law has now been declared.กฎอัยการศึกถูกประกาศใช้
'With many commentators saying 'the vote on the Terrorism Bill will be too close to call,'ด้วยความคิดของนักวิจารณ์หลายคน' 'การโหวตกฎหมายว่าด้วยลัทธิก่อการร้าย ยังเร็วเกินไปที่จะประกาศใช้'
And now she had one.และเจนีนต้องการเหตุผลเพื่อประกาศใช้กฏอัยการศึก
The protocol has never been enacted, thank god.มาตรการยังไม่มีการประกาศใช้ ต้องขอบคุณพระเจ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประกาศใช้
Back to top