ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประกาศิต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประกาศิต*, -ประกาศิต-

ประกาศิต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประกาศิต (n.) command See also: order, commandment Syn. คำสั่งเด็ดขาด, คำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์
English-Thai: HOPE Dictionary
decree(ดีครี') n. คำสั่ง,คำบัญชา,คำพิพากษา,พระราชกฤษฎีกา,ประกาศิตของสวรรค์ v. สั่ง,บัญชา,พิพากษา,ประกาศใช้กฎหมาย
firman(เฟอร์'เมิน) n. คำสั่ง,ประกาศิต,กฤษฎีกา,พระบรมราชโองการ , (-pl. firmans)
mandate(แมน'เดท) n. คำสั่ง,อาณัติ,อาณัติปกครอง,คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบหมาย,ประกาศิต,กฤษฎีกา. vt. มอบอำนาจ,มอบอาณัติปกครอง,ให้อำนาจ,ออกประกาศิตหรือกฤษฎีกา, Syn. commander
English-Thai: Nontri Dictionary
decree(n) กฎ,พระราชกฤษฎีกา,คำสั่ง,คำบัญชา,ประกาศิต,คำพิพากษา
edict(n) คำสั่ง,คำประกาศ,คำประกาศิต,พระบรมราชโองการ,พระราชกฤษฎีกา
mandate(n) คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบหมาย,อาณัติ,กฤษฎีกา,ประกาศิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Anything you want. Doug Reed's word is his bond.อะไรก็ได้ที่คุณต้องการ คำพูดของดัก รีด เป็นประกาศิต
And furthermore, I hereby decree that the princesses of the Middle Kingdom, wherever they may be, are released from their vow, and may marry whomsoever they please.จากนี้ต่อไป ข้าขอเอ่ยคำประกาศิต เจ้าหญิงทุกพระองค์ของแผ่นดินนี้ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม จะหลุดพ้นจากคำสัตย์สัญญาที่ให้ไว้ และสามารถจะสมรสกับชายใดก็ตาม ที่เป็นพอใจของพวกนาง
I know you arranged for him to be killed at the behest of the bank because I was obviously getting too close.จัดฉากให้เขาต้องตายตามประกาศิตจากธนาคาร ...เพราะผมเข้าใกล้ตัวเขาเกินไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประกาศิต
Back to top