ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปดโป้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปดโป้*, -ปดโป้-

ปดโป้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปดโป้ (v.) lie See also: fib, tell a lie, tell a fib Syn. โป้ปด, ปด, มดเท็จ, โกหก, ปดโป้, พูดเท็จ, ยกเมฆ, พูดปด Ops. จริง, สัตย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปดโป้
Back to top