ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปฐพี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปฐพี*, -ปฐพี-

ปฐพี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฐพี (n.) earth See also: land, soil Syn. พสุธา, แผ่นดิน, ที่ดิน, พื้นดิน, ธรณี, ปถพี
ปฐพีวิทยา (n.) pedology
English-Thai: HOPE Dictionary
agrology(อะกรอล' โลจี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดินเพาะปลูกเกษตรกรรม, ปฐพีเกษตรกรรม. -agroligic, agrological adj.
agronomics(แอกโรนอม' มิคซฺ) ปฐพีศาสตร์, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพื้นดินเพาะปลูกสำหรับเกษตรกรรม (science of managing crops)
agronomy(อะกรอน' โนมี) n. ปฐพีศาสตร์, = agronomics. -agronomic, agronomical adj. -agronomist n.
earth(เอิร์ธ) n. โลก,ดิน,ปฐพี,มวลมนุษย์,สรรพสิ่งทั้งหลายบนโลก,โลกีย์
underworld(อัน'เดอะเวิร์ลดฺ) n. ยมโลก,นรก,พื้นปฐพี,หมู่คนพาล,หมู่อาชญากร, Syn. criminals,antipodes
English-Thai: Nontri Dictionary
agronomist(n) นักปฐพีวิทยา
agronomy(n) ปฐพีศาสตร์,ปฐพีวิทยา
earth(n) โลก,พื้นดิน,ปฐพี,พื้นพสุธา,พื้นโลก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pedologyปฐพีวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Edaphology ปฐพีวิทยาสัมพันธ์ วิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างดินกับสิ่ง มีชีวิต โดยเฉพาะพืช การใช้ดินเพื่อการปลูกพืช รวมทั้งสมบัติของดินที่มีผลต่อการให้ผลผลิตของพืช [สิ่งแวดล้อม]
Pedology ปฐพีวิทยา 1) วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดิน การกำเนิด คุณลักษณะและการใช้ประโยชน์ 2) วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการกำเนิดดิน การจำแนกและการตรวจลักษณะดิน โดยเน้นดินในสภาพของเทหวัตถุธรรมชาติมากกว่าใช้ดินเพื่อการปลูกพืช ความรู้ทางด้านนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวิศกรและเกษตรกร [สิ่งแวดล้อม]
Subsoil ดินชั้นล่าง ชั้นดินที่รองรับดินชั้นบน (topsoil) จัดในชั้นบี (B-horizon) ของการจำแนกประเภทดินในทาปฐพีวิทยา ดู soil horizon (soil horizon หมายถึง ชั้นดินที่แบ่งออกเป็นชั้น ๆ ตามสมบัติและลักษณะ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเกี่ยวกับการจำแนกประเภทของดิน และกำเนิดของดิน ในทางปฐพีวิทยานิยมแบ่งออกเป็น 5 ชั้น คือ O-horizon, A-horizon, B-horizon, C-horizon และ R-horizon) [สิ่งแวดล้อม]
Topsoil ดินชั้นบน ดินที่อยู่เหนือระดับของเศษหินผุพังขึ้นมาจน ถึงผิวบนสุด เป็นดินที่มีประโยชน์ต่อการเจริญของพืช จัดอยู่ในชั้นเอ (A-horizon) ของการจำแนกประเภทดินในทางปฐพีวิทยา [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Hates with him the fire of a thousand suns.""รังเกียจที่สุดในโลก ยิ่งกว่าสิ่งใดในปฐพี"
"Look how the floor of heaven... is thick inlaid with pateens of bright gold."ดูเถิดปฐพีสวรรค์... ช่างร้อยเรียงลวดลายไปด้วยทองจรัส
Usually before she'll meet anyone new, the earth has to move.ธรรมดาก่อนที่เธอจะพบคนแปลกหน้า, ปฐพีก็จะเคลื่อนไหว.
"The earth moves," Missus."ปฐพีเคลื่อนไหว,"ค่ะ คุณนาย.
Well, I guess the earth is telling us to get started.งั้น, ฉันว่าปฐพีกำลังบอกให้เรา เริ่มต้นได้แล้วมั้งคะ.
The most famous of Ten Tigers is Wong Fei Hung.จอมยุทธ์นามสะท้านปฐพีคือ หวงเฟยหง
Mirror, mirror on the wall, who's the prettiest of them all?กระจกเอ๋ย กระจกวิเศษ จงบอกข้าเถิด ว่าใครงามเลิศในปฐพี?
I never lie, my lady You are the most beautifulเราไม่เคยโกหกหรอกคุณผู้หญิง คุณผู้หญิง สวยที่สุดในปฐพี!
Into hell's mouth we march.ที่ได้โอบอ้อม ปฐพีกรีซอันเป็นที่รัก
For from free Greek to free Greek the word was spread that bold Leonidas and his 300 so far from home laid down their lives not just for Sparta but for all Greece and the promise this country holds.แต่เพื่อกรีซและสมบัติ แห่งดินแดนนี้ทั้งมวล และบัดนี้ อาณานิคมน้อยใหญ่ บนปฐพีที่เรียกว่าพลาเท กองกำลังเซอร์สิสจักพินาศ
I am the mountain, the forest and the earth.ข้าพระองค์เป็นภูผา, เป็นป่าดงดิบ และเป็นปฐพี.
He was the most dangerous man in the world.เขาเป็นชายที่อันตราย ที่สุดในปฐพีนี้
She is the most beautiful woman in the world.นางเป็นสาวงามที่สุดในปฐพี
/Does Skeetacus get /the girl he was after? /In these stories,วีรบุรุษมักได้หญิงงามเลิศในปฐพีเป็นคู่ครอง
There are more things in Heaven and Earth than are dreamt--มีบางอย่างบนสรวงสวรรค์ และในปฐพีนี้ที่ยังถูกฝันถึง
But every morning I thank heaven and earthแต่ในทุกเช้าผมได้ขอบคุณ สรวงสวรรค์และปฐพี
For out of the ground we were taken for the dust we are.จากผืนปฐพีที่เคยอยู่ และเถ้าธุลีที่เราเป็น
Darkness falls across the land.# ความมืดปกคลุมทั่วปฐพี #
Mother, prepare to feast on the finest omelet in the land.แม่ครับ เตรียมตัวกินไข่เจียวที่ดีที่สุดในปฐพี
Because one day soon you'll ask me who is the fairest of them all is.เพราะวันนึง หากท่านถามข้าว่าใครงามเลิศในปฐพี
She's the most beautiful girl in the world.เธอเป็นหญิงที่งามเลิศที่สุดในปฐพี
To the fairest of them all.แด่ผู้ที่งามเลิศสุดในปฐพี
Mirror, mirror on the wall, who is fairest of them all?กระจกวิเศษเอ๋ย.. จงบอกข้าเถิด ใครงามเลิศในปฐพี
The fairest in all the land.ผู้เลอโฉมที่สุดในปฐพี
You are most certainly the fairest of them all!ท่านช่างงามล้ำเลิศ เหนือใครๆในปฐพี
I'm a great whistler. The greatest in the land.ข้าผิวปากเก่ง เก่งที่สุดในปฐพี
Some say the Unsullied are the greatest soldiers in the world.บ้างก็ว่าผู้ไร้มลทินคือนักรบอันดับหนึ่งในปฐพี
"The offing was barred by a black bank of clouds and the tranquil waterway", leading to the uttermost ends of the earth flowed somber underทะเลอันไกลโพ้นถูกกั้นด้วยแนวดำของหมู่เมฆ และธารน้ำอันเย็นยะเยือก นำไปสู่การสิ้นสุดของปฐพี ภายใต้ความมืดมน
Yeah, this is it. "The toughest sport on dirt"!ใช่ นี่แหละ กีฬาโหดสุดในปฐพี"!
Dornish women are the most beautiful women in the world.สาวดอร์นิชงามเลิศในปฐพี
He's the guru who terrifies Madison Avenue.กูรูผู้เขย่าปฐพีแมดิสัน อะเวนิว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปฐพี
Back to top