ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปฏิบัติตน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปฏิบัติตน*, -ปฏิบัติตน-

ปฏิบัติตน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฏิบัติตน (v.) behave See also: conduct oneself Syn. ประพฤติตน, กระทำตน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ecumenicity (n.) ความเชื่อและการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคริสเตียนทั่วโลก Syn. ecumenism
ecumenism (n.) ความเชื่อและการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคริสเตียนทั่วโลก Syn. ecumenicity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am only resolved to act in a manner which will constitute my own happiness, without reference to you, or to any person so wholly unconnected with me.ฉันตั้งใจที่จะปฏิบัติตนตามความสุขของฉันเอง โดยไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคุณหรือใครหน้าไหน ดังนั้นได้โปรดอย่าติดต่อกับฉันอีก
"that I will act at all times"ว่าผมจะปฏิบัติตนตลอดเวลา
The submissive will conduct herself in a respectful manner.บ่าวจะต้องปฏิบัติตนแสดงความเคารพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปฏิบัติตน
Back to top