ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปฏิกูล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปฏิกูล*, -ปฏิกูล-

ปฏิกูล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฏิกูล (n.) refuse See also: dirt, excretion, rubbish Syn. สิ่งปฏิกูล, ของเน่าเสีย, ขยะ
ปฏิกูล (adj.) offensive See also: foul, dirty, disgusting, nauseous Syn. สกปรก, น่ารังเกียจ
English-Thai: HOPE Dictionary
feces(ฟี'ซีซ) n.,pl. อุจจาระ,มูล,กาก,ตะกอน,สิ่งปฏิกูล, Syn. excrement
fecula(เฟค' คิวละ) n. สิ่งปฏิกูล,มูล,ตะกอน -pl. feculae
waste(เวสทฺ) vt. vi.,n.,adj. (การ) สูญเสีย,สิ้นเปลือง,หมดเปลือง,เปล่าประโยชน์,ผอมลง,ลดลง,เสียเวลา,สิ่งที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์,บริเวณร้าง,ของเสีย,ขยะ,สิ่งปฏิกูล,อุจจาระ -Phr. (lay waste ทำลาย), See also: wastable adj. -S...
English-Thai: Nontri Dictionary
filth(n) สิ่งปฏิกูล,ของสกปรก,สิ่งโสโครก,ความลามก,ความโสมม
garbage(n) เศษอาหาร,เศษขยะ,ขยะมูลฝอย,สิ่งปฏิกูล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ordure๑. อุจจาระ, คูถ [มีความหมายเหมือนกับ faeces; feces; stool]๒. สิ่งปฏิกูล, สิ่งโสโครก [มีความหมายเหมือนกับ sewage; sullage] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sewage, domesticสิ่งปฏิกูลในบ้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sewerageระบบระบายสิ่งปฏิกูล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spodogenous-เกิดจากสิ่งปฏิกูล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sullage; sewageสิ่งปฏิกูล, สิ่งโสโครก [มีความหมายเหมือนกับ ordure ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
waste๑. ปฏิกูล, ของเสีย๒. ผอมแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Septic tank ถังเกรอะ ถังหรือที่จัดเตรียมไว้สำหรับการเก็บกักสิ่ง ปฏิกูล ซึ่งเป็นถังปิดสามารถป้องกันน้ำซึมเข้าและออกจากถังได้ และใช้ระบบการย่อยสลายของเสียที่อยู่ภายในแบบไม่ต้องใช้ออกซิเจน [สิ่งแวดล้อม]
Wasteของเสียหมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของที่เกินต้องการหรือไม่ต้องการ ; ของที่ไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แรก หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง สารหรือวัตถุใดที่ไม่ใช่หรือใช้ไม่ได้ ซึ่งถูกปลดปล่อยจากชุมชน อุตสาหกรรม เกาตรกรรม พาณิชยกรรมและการบริการ หรือกิจกรรมอื่นๆ หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
activate (vt.) ทำ(สิ่งปฏิกูล)ให้บริสุทธิ์โดยเติมอากาศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They dump human waste, bathe and drink, all in one river.พวกเขาทิ้งสิ่งปฏิกูลของมนุษย์ทั้งหมดเลยลงในแม่น้ำ
You're better off than us. Here in the large ghetto it's a cesspool.นายดีกว่าพวกเรา เราอยู่ข้างนอกแต่เป็นแค่สิ่งปฏิกูล
It was loaded down with dirt.รถบรรทุกของหนักเพราะขนสิ่งปฏิกูล
You wanted a life, Noah?ผมคิดว่าน้ำกับพวกสิ่งปฏิกูลไปทำให้มันเสียหายหมดแล้ว
He will smell like a combination of human filth and paint thinner.ตัวเขาจะมีกลิ่มเหมือนสิ่งปฏิกูล ผสมกับทินเนอร์
Never disposed of sewage with a toilet before. Obvious, really.ได้ใช้ส้วมกำจัดสิ่งปฏิกูลจริง ก็วันนี้, เต็มๆ สองตา
Mud and shit and twigs- best these savages can do.โคลน สิ่งปฏิกูล และกิ่งไม้ - ดีสุดที่คนป่าจะสามารถทำได้
Turned into dégueulasse.กลายเป็น"ปฏิกูล"(ภาษาฝรั่งเศส)
I'm not the one who just brought kitty litter into our lives.ไม่ใช่ฉันก็แล้วกัน ที่นำสิ่งปฏิกูลของแมวเข้าบ้าน
Well, even without the garbage spill, coastal waters can have over 240,000 parts per million of fecal coliform.ถึงแม้จะไม่มีกองเศษขยะ น้ำแถวชายฝั่งก็มีสัดส่วน แบคทีเรียจากสิ่งปฏิกูลเข้มข้นอยู่ดี
Fecal colorforms? Is that what I think it is?แบคทีเรียจากปฏิกูล มันใช่แบบที่ผมคิดหรือเปล่า
Looks like the tunnels lead into the city's sewage system about 200 yards from here.ดูเหมือนอุโมงค์พวกนี้ จะเชื่อมไปถึงระบบปฏิกูลของเมือง ราวๆ 200 หลาจากจุดนี้
Here, dog, a silk for your filth!ที่นี่สุนัข, ผ้าไหม สำหรับสิ่งปฏิกูลของคุณ!
Flatterers adrift in excrement. That's not right.คนสอพลออยู่ในสิ่งปฏิกูล มันไม่ถูกต้อง
My son used to mow the lawn, take out the garbage, you know?ลูกชายผมใช้ตัดหญ้าน่ะ กำจัดสิ่งปฏิกูลน่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปฏิกูล
Back to top