ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปฎิปักษ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปฎิปักษ์*, -ปฎิปักษ์-

ปฎิปักษ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฎิปักษ์ (n.) enemy See also: foe, opponent Syn. คู่แค้น, คู่ปรับ, คู่แข่ง, อริ Ops. มิตร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปฎิปักษ์
Back to top