ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปกอ่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปกอ่อน*, -ปกอ่อน-

ปกอ่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปกอ่อน (adj.) paperback See also: paperbound, softcover
English-Thai: HOPE Dictionary
paperback(เพ'เพอะแบค) n. หนังสือปกอ่อน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coverปกหนังสือเป็นส่วนที่ช่วยยึดตัวเล่มหนังสือให้หยิบจับได้โดยสะดวก อาจมีลวดลายหรือไม่ก็ได้ รวมทั้งอาจมีชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่ง อาจเป็นได้ทั้งปกแข็งและปกอ่อน
Paperbackหนังสือปกอ่อน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
paperback (n.) หนังสือปกอ่อน Syn. softcover, pocketbook
softcover (n.) หนังสือปกอ่อน Syn. paperback
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's grey, rectangular, the size of a paperback book.ขนาดประมาณหนังสือปกอ่อน
Well, you can skip the quiz... ifyou tell me which author invented the paperback book.นักเขียนคนไหนเขียนนิยายปกอ่อนเป็นคนแรก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปกอ่อน
Back to top