ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปกปักรักษา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปกปักรักษา*, -ปกปักรักษา-

ปกปักรักษา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปกปักรักษา (v.) protect See also: defend, safeguard, shelter, take care of, shield, preserve, maintain Syn. ดูแลรักษา, คุ้มครอง, ปกป้อง, คุ้มกัน, ดูแล Ops. ปล่อยปละละเลย, ทิ้งขว้าง
English-Thai: HOPE Dictionary
preservable(พรี'เซอวะเบิล) adj. เก็บรักษาไว้ได้,สงวนไว้ได้,ปกปักรักษาไว้ได้
preservation(เพรซเซอเว'เชิน) n. การเก็บรักษาไว้,การสงวน,การปกปักรักษา,การคุ้มครอง,การดำรง,การคงไว้,การพิทักษ์รักษา, See also: preservationist n.
preserve(พรีเซิว์ฟว') vt. สงวน,ดำรง,ปกปักรักษา,คุ้มครอง,ดอง,หมัก,อนุรักษ์. n. สิ่งที่ใช้สงวน,ยากันบูด,ของดอง,ของหมัก,บริเวณป่าสงวน., See also: preservability n. preservable adj. preservation n. preserver n., Syn. guard,m
English-Thai: Nontri Dictionary
conservation(n) การสงวน,การป้องกัน,การพิทักษ์,การปกปักรักษา
defend(vt) ป้องกัน,ปกปักรักษา,พิทักษ์,รับ,แก้ต่าง
fend(vt) ป้องกัน,ปกปักรักษา,พิทักษ์,ปกป้อง,รักษา,ปัดเป่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Save and deliver me from all those who pursue me, or they will tear at me like a lion and rip me to pieces and there will be no one to rescue me.ปกปักรักษาลูกจากมารร้ายด้วยเถิด ไม่งั้นมันจะมาเหมือนสิงโตฉีกลูกเป็นชิ้นๆ จะไม่มีใครช่วยลูกได้อีก
"Time has come for me to sleep Lord, I thank Thee for Thy keepถึงเวลาที่ข้าพเจ้าต้องนิทรา ขอบคุณพระเจ้าที่ปกปักรักษา
"keep us who are still in the body in everlasting fellowshipช่วยปกปักรักษาผู้ซึ่งมีกายา.. อยู่ในพันธะอันเป็นนิรันดร์
I thought we took care of this long ago.ฉันนึกว่าเราได้ปกปักรักษา เรื่องนี้กันมานานแล้ว
We ask you to watch over us in these crazy days.ที่ช่วยปกปักรักษา ให้เราผ่านพ้นวันเลวร้าย
Watch over this family..จงปกปักรักษาครอบครัวนี้..
We ask that you bless and watch over this family. Amen.ขอพระองค์อวยพรและปกปักรักษา ครอบครัวนี้ด้วยเทอญ เอเมน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปกปักรักษา
Back to top