ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บ้านเมือง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บ้านเมือง*, -บ้านเมือง-

บ้านเมือง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ้านเมือง (n.) country See also: state, nation Syn. ชาติ, ชาติบ้านเมือง, ประเทศ
English-Thai: HOPE Dictionary
anarchism(แอน' นะคิสซีม) n. ลัทธิที่เห็นว่าบ้านเมืองไม่ควรมีกฎหมายหรือรัฐบาล, ลัทธิไม่มีรัฐบาล, อนาธิปไตย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
commotion, civil; civil commotionความวุ่นวายในบ้านเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
countryประเทศ, บ้านเมือง, ชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expatriation๑. การถูกขับออกจากบ้านเมือง๒. การถูกถอนสัญชาติ๓. การสละสัญชาติ๔. การออกไปอยู่นอกประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
anarchism (n.) ลัทธิที่เห็นว่าบ้านเมืองไม่ควรมีกฎหมายหรือรัฐบาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With the nightclub bombing, and now this Green Hornet guy some saying the streets might not be as safe as you say.อาทิตย์ก่อนผับระเบิด อาทิตย์นี้มีเรื่องกรีนฮอร์เนต หลายคนว่า บ้านเมือง ไม่ปลอดภัยเหมือนที่คุณบอกแล้ว
In his land, there's much we don't understand, or can't.บ้านเมืองของเขา มันมีอะไรที่เราไม่เข้าใจอีกมาก หรือไม่สามารถเข้าใจได้
We have laws in this country! You think you can get away with abduction and physical assault?บ้านเมืองของเรามีกฏหมายนะ คุณคิดว่าพวกเขาจะรอดพ้นได้เหรอ
This land is tough, this war has rules.บ้านเมืองนี้อยู่ยาก.. สงครามเช่นนี้ ตามกฎแล้วก็ต้องมีผู้สูญเสีย..
Please dont make it hard for meบ้านเมืองมีขื่อมีแป มีกฏมีระเบียบ
The country had been more chaotic than everบ้านเมืองยุ่งเหยิงกว่าเดิม
We shall have peace in our countryบ้านเมืองเราจะได้สงบสุข
Do we have peace in our country?บ้านเมืองเราสงบสุขหรือเปล่า ?
Most of the Afghan people are very strong, and we are determined not to be driven from our land.คนอัฟกันส่วนใหญ่เป็นคนเข้มแข็ง และเราถูกประเมินว่าNไม่สามารถขับเคลื่อนบ้านเมืองของเรา
Terence Mann was a warm, gentle voice of reason ... during a time of great madness.เทอเรนซ์ แมนน์เป็นเสียงของ ความนุ่มนวลของเหตุผล... ระหว่างที่บ้านเมืองปั่นป่วน
The Prime Minister and... even the Queen have been killed for saying wrong thingsตอนนี้บ้านเมืองวิกฤต ใครๆ ก็อกสั่นขวัญแขวน แม่แต่เหล่าเสนากับพระพันพี่ยังไม่กล้าฮือเลย เจ้าอย่าคิดเรื่องแบบนี้อีกเลย
A princess must make every sacrifice for her country.ผู้เป็นเจ้าหญิงจะต้องเสียสละตนเองเพื่อบ้านเมือง
She must humbly serve her countryเธอจะต้องรับใช้ชาติบ้านเมือง
Yeah. You know, I could tell by the looks of things when I drove in.นั่นสิ ฉันดูออกตั้งแต่ขับเข้ามา แล้วเห็นสภาพบ้านเมือง
War had burned away cities, people, and even our heartsสงครามทำลายบ้านเมือง ผู้คน แม้แต่หัวใจของเรา
In depravity upon depravity, the King... what's this about?ในความเสื่อมโทรมของบ้านเมือง พระราชา... มันคืออะไร
In depravity upon depravity, the King...ในความเสื่อมโทรมของบ้านเมือง พระราชา...
Dae-So said he will take care of the country until the king improves.แดโซบอกว่าเขาจะดูแลบ้านเมืองจนกว่า พระอาการของฝ่าบาทจะทรงดีขึ้น
My Dae-So causes the country to flourish.แดโซของข้าทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง
Christianity was on the rise. He didn't want his empire torn apart.คริสตศาสนา จึงรุ่งเรืองเพราะพระองค์ไม่อยากให้บ้านเมืองแตกแยก
We work hard to keep the city clean.เราทำงานหนักเพื่อให้บ้านเมืองสะอาด
It is said that everyone is born equal according to the law.มีคนเคยกล่าวไว้ว่า ทุกคนที่เกิดมาจะมีสิทธิเท่าเทียมกันตามกฎหมายบ้านเมือง
It's not the Wild West, where you can clean up the streets with a gun.นี่ไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อน ที่จะปกครองบ้านเมืองด้วยปืน
Thinking fucking roots should learn where to grow, them.ทำตัวเลวที่สุดในบ้านเมืองนี้หรอกนะ
It's recommended by the Department of Homeland Security.ถูกแนะนำจาก แผนกรักษาความปลอกภัยบ้านเมือง
What of our kingdom's reputation?ไหนจะชื่อเสียงของบ้านเมืองอีกล่ะ?
I haven't seen pictures of outside latelyข้าไม่ได้เห็น บ้านเมืองภายนอกมานานแล้ว
This country's in chaosอาจนำพาบ้านเมือง ให้ตกอยู่ในภาวะยุ่งเหยิง
I have been greatly shocked and saddened by the recent atrocities committed by these criminals the extent to which people abandon values that constitute this country has become truly unacceptable...ข้ารู้สึกตระหนกและเสียใจยิ่งนัก กับเรื่องต่ำทรามที่เกิดขึ้นนี้ การทำผิดประเวณีของจำเลย เป็นการละเมิดประเพณี และไม่เกรงกลัวกฎหมายของบ้านเมือง
In the end, I let my foes steal our capital from us, and ran away to Jolbon.ในที่สุด, ข้าก็ต้องปล่อยให้พวกกบฎมันชิงบ้านเมืองของเราไปได้ และต้องหนีมาที่โชบล
If it's for Muhyul and my country's sake,ถ้ามันจะทำให้เกิดประโยชน์กับมูฮยูล และประโยชน์ของบ้านเมือง
Don't you know leaving the capital means defying the law? !ท่านไม่รู้หรือว่าการละทิ้งบ้านเมือง ถือเป็นความผิดตามกฎข้อบังคับ
You would hold me accountable for all the crimes of my people?พวกเขาต้องการให้ข้า รับผิดชอบต่อ สิ่งที่บ้านเมืองของข้าทำ หรืออย่างไร?
The Five Tiger Generals went off in service of Liu and his people5 ทหารเสือออกรบ... เพื่อพระเจ้าเล่าปี่และบ้านเมือง
And you said that you wanted to bring peace and start a familyเจ้าบอกว่า ต้องการให้บ้านเมืองสงบ จะได้ไปอยู่กับครอบครัว
I am sure there is a provision of the homeland security act that we can activate.ฉันมั่นใจว่ามันจะต้องมีข้อบัญญัติที่ว่าด้วยการกระทำ เพื่อปกป้องบ้านเมืองของเรา เราจะเปิดใช้มัน
Maybe, the law can't do anythingบางทีกฏหมายบ้านเมือง ก็เอาผิดพวกเขาไม่ได้
In history, warriors invaded towns, killed the men, women, and boys,ในประวัติศาสตร์ ผู้บุกรุกบ้านเมือง ฆ่าผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กชาย
Once our home state of virginia joined confederacyครั้งหนึ่งเวอร์จิเนีย บ้านเมืองของพวกเรา รวมตัวกัน
He just cared deeply about this country.ท่านเพียงแต่คิดถึงชาติบ้านเมืองเท่านั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บ้านเมือง
Back to top