ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บูชายัญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บูชายัญ*, -บูชายัญ-

บูชายัญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บูชายัญ (v.) sacrifice Syn. บวงสรวง, สังเวย, เซ่นสังเวย
English-Thai: HOPE Dictionary
moloch(โม'ลอค) n. เทพเจ้าที่บูชาด้วยการบูชายัญ,สิ่งที่เป็นการสังเวยที่น่ากลัว,ตัวแย้มีหนาม
sacrifice(แซค'ระไฟซฺ) vt.,vi.,n. (การ,สิ่ง) เสียสละ,บูชายัญ,สังเวย,พลี,บวงสรวง (กีฬาเบสบอล) ตีลูกเสียสละเพื่อให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีก, See also: sacrificeable adj. sacrificer n., Syn. offering,victim ###A. gain,keep
victim(วิค'ทิม) n. เหยื่อ,ผู้รับบาป,ผู้เคราะห์ร้าย,ผู้ถูกโกง,ผู้ถูกหลอก,สิ่งที่มีชีวิตที่ถูกบูชายัญ
English-Thai: Nontri Dictionary
sacrifice(n) การบูชายัญ,เครื่องบวงสรวง,เครื่องสังเวย,การเสียสละ
sacrificial(adj) เกี่ยวกับการบูชายัญ,เกี่ยวกับการบวงสรวง,เกี่ยวกับการสังเวย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
immolate (vt.) บูชายัญ (คำทางการ) See also: ฆ่าคนหรือสัตว์เพื่อเซ่นไหว้ Syn. offer worship, sacrifice
offer worship (vt.) บูชายัญ (คำทางการ) See also: ฆ่าคนหรือสัตว์เพื่อเซ่นไหว้ Syn. sacrifice
hecatomb (n.) การสังหารเหยื่อจำนวนมากเพื่อเป็นการบูชายัญ Syn. immolation
immolation (n.) การสังหารเหยื่อจำนวนมากเพื่อเป็นการบูชายัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What kind of deal? There needed to be 12 for the sacrifice, tyler.เข้าต้องการ 12 เพื่อ บูชายัญ ไทเลอร์
Three sacrifices, and I can control when and where I land.บูชายัญ 3 คน ฉันถึงจะกำหนดจุดหมายและเวลาได้
The resident surgeon has been burning the midnight oils.ศัลยแพทย์ของเราทำบูชายัญกันมั้ง
Don't pull it, don't pull it!ด่าง, ส่วนผสมจากการบูชายัญ
This is the sacrificial chamber.นี่มันวิหารการบูชายัญ
Whoever built this pyramid believed in ritual sacrifice.ผู้ที่สร้างปิรามิดนี่เชื่อเรื่องการบูชายัญ
It's common in ritual sacrifice to take the heart of the victim.มันเป็นวิธีบูชายัญที่เอาหัวใจของเหยื่อ
Notice how we led you to believe that your daughter would be sacrificed due to the failure of the crops last year.เราทำให้คุณเชื่อว่าลูกสาวคุณ.. ถูกบูชายัญเพราะพืชผลเสียหายปีก่อน
But we are always prepared with a powerful sacrifice.แต่พวกเราเตรียมพร้อม กับการบูชายัญที่ทรงพลัง
"Three blood sacrifices over three days --"บูชายัญ3คน ใน3วัน..."
What exactly are the,uh,blood sacrifices for?แล้ว เอ่อ... บูชายัญคนไปเพื่ออะไรกัน
Only now,instead of demons and blood orgies,เพียงแต่ตอนนี้ แทนที่จะเป็นปิศาจและการบูชายัญ
And now, let the sacrificial rites begin!แล้วตอนนี้ เราจะเริ่มการบูชายัญแล้ววว!
It's time for this virgin to get sacrificed in the boiling Jell-O lava!ถึงเวลาที่ยัยเวอร์จิ้นจะลงไป บูชายัญลงไปต้มในบ่อ เจลลี่ ลาว่า !
I've never seen anybody get sacrificed before.ผมไม่เคยเห็นใคร ถูกบูชายัญมาก่อนเลย
The first 3 days will appear as a Alamia bad spirit, who torments his victim.พวกยิปซีบูชายัญ สำหรับพิธีกรรมมืด ในสามวันแรก ลาเมียจะปรากฎเสมือน วิญญาณร้ายมาทรมานเหยื่อ
The simplest way would be a blood sacrifice and a small animal would be sacrificed.คุณอาจพยายามบูชายัญวิญญาณร้ายนี้ ง่ายสุดคือใช้เลือด
But for him to call, I need your help.แต่การบูชายัญ ต้องได้รับความร่วมมือจากคุณ
I'm the one who has called you, in this circle.ข้าเป็นคนบูชายัญแกในพิธีนี้
Either you let your family continue to sacrificeถ้าคุณไม่เอาครอบครัวไปบูชายัญต่อ
It's secretary's day, and it says I'm sorry about crashing your protest with that drunken, self-immolating baby boomer.พร้อมด้วยขี้เมาหยำเปที่เผาบูชายัญตัวเอง
And offering their blood as a sacrifice to the earth,และดื่มเลือด เป็นการบูชายัญแก่โลก
But I have no idea how long the sacrificing of the straight men will take.แต่ไม่รู้ว่า ช่วงจับผู้ชายบูชายัญจะนานแค่ไหน
A hundred cattle sacrificed, and yet not a drop.วัว 100 ตัวถูกนำมาบูชายัญ แต่ก็ไม่มีฝนซักหยด
Okay, I'm gonna go find my sacrificial lamb and the bar.โอเค ฉันจะไปมองหาแกะสำหรับบูชายัญของฉันที่บาร์
Sacrifice is what breaks it."การบูชายัญ" ต่างหากที่ทำลายคำสาป เลือดของตัวตายตัวแทน
No spell, no doppelganger sacrifice.ไม่มีพิธเวทย์ ก็ไม่มีการบูชายัญตัวตายตัวแทน
Sacrifice is what breaks it."การบูชายัญ" ต่างหากที่ทำลายคำสาป
Sacrifice is what breaks it,"การบูชายัญ" ต่างหากที่ทำลายคำสาป
Klaus' curse was bound by the sacrifice of Petrova blood.เคลาส์มีสัญญาโดยการบูชายัญกับพวกเพทโตรวา
It was to be part of the sacrifice ritual,มันเป็นส่วนหนึ่งของพิธีบูชายัญ
Out in the woods, sacrificing squirrels. God.อยู่ในป่า บูชายัญกระรอก
Yeah. The sacrifice is part of Elijah's plan.ใช่ การบูชายัญเป็นส่วนหนึ่ง
He was gonna go through with the whole sacrifice.เขาเอาจริงเรื่องการบูชายัญ
He learned that Elijah's planning for you to die in the sacrifice ritual.เขาได้รู้ว่าแผนของเอไลจาห์คือคุณต้องตาย ในการบูชายัญ
With everything that's going on, you know, curses and sacrifice...ด้วยเรื่องต่างๆที่กำลังเกิดขึ้น เธอก็รู้ ทั้งคำสาปและการบูชายัญ
Elena, you've agreed to sacrifice yourself to klaus.เอเลน่า คุณตกลงที่จะบูชายัญตัวเองเพื่อคลาวส์
The sacrifice will happen as planned.การบูชายัญยังคงเดิมตามที่วางแผนไว้
Elena: Sacrifice is going to happen, Damon.การบูชายัญจะเกิดขึ้น เดม่อน
The sacrifice happens tonight. Tyler?การบูชายัญจะเกิดขึ้นคืนนี้ ไทเลอร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บูชายัญ
Back to top