ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บอกข่าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บอกข่าว*, -บอกข่าว-

บอกข่าว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บอกข่าว (v.) report news Syn. ส่งข่าว
English-Thai: HOPE Dictionary
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ,การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification)
information(อินฟอร์เม'เชิน) n. ความรู้,ข่าว,ข้อมูล,การบอกข่าว,การให้ความรู้,สำนักงานสนเทศ., See also: informational adj., Syn. learning
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
carry (vt.) บอกข่าว See also: แจ้งข่าว, แจ้งข้อมูล Syn. impart
pass along (phrv.) บอกข่าวต่อกันไป See also: บอกต่อกันไปทีละคน Syn. hand on, pass down
break to (phrv.) บอกข่าวร้ายให้กับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did you give Lauren the good news about her girlfriend?บอกข่าวดีลอเรนเรื่องแฟนเขายัง
An anonymous tip couple of search warrants.บอกข่าวสนเท่ห์ หมายค้น 2-3 ฉบับ
Tell me what to do! (Crackling) Oh.บอกข้าว่าต้องทำยังไง! เหตุการณ์ร้ายแรงได้นำพวกเรามาที่นี่
Tell me what it is that your heart most desires.บอกข้าว่ามันคืออะไร ? อะไรที่ใจเจ้าอยากรู้
Tell me what they are!บอกข้าว่ามันคืออะไร!
I cannot follow you any longer.บอกข้าว่าเขาชื่อไซโซ
Tell me what you need.บอกข้าว่าเจ้าต้องการอะไร?
Make a little proclamation to the people. DING! Let it be known:บอกข่าวแก่พลเมือง นี่คือคำสั่งจากสภา
Downloaded Otto.บอกข่าวให้อ๊อตโต้รู้แล้ว
Who is going to break the news to Mrs. Van Hopper? Shall you or should I?แล้วใครจะเป็นคนบอกข่าวกับ คุณนายเเวน ฮอปเปอร์ล่ะ คุณหรือผม
I asked you up here in order to tell you of my engagement.ผมเชิญคุณขึ้นมานี่ ก็เพื่อจะบอกข่าวการหมั้นของผม
Hello, Danny. I just wanted to tell you the news.ฮัลโหล เเดนนี่ ฉันเเค่จะบอกข่าวกับเธอหน่อย
I'll tell Barley.ฉันจะบอกข้าวบาร์เลย์
If it wasn't Dante, why didn't she tell Barley?ถ้ามันไม่ Dante ทำไมไม่ได้ที่เธอบอกข้าวบาร์เลย์?
And if she did tell Barley, why isn't Barley telling us?และถ้าเธอไม่บอกข้าวบาร์เลย์ทำไมจะไม่ได้ข้าวบาร์เลย์บอกเรา?
You didn't tell me Make swam, too. And that he's to die.ท่านไม่บอกข้าว่ามาเก้ว่ายน้ำด้วย และเขาจะต้องตาย
Thanks for the late-breakin´ news.ขอบใจที่บอกข่าวล่าสุด ขับหนีสิ
I was told this impostor was dead.ใครนะบอกข้าว่าเจ้านี่ตายไปแล้ว
My heart tells me that Gollum has some part to play yet, for good or ill before this is over.ในใจของข้าบอกข้าว่า กอลลัมนั้นยังมีประโยชน์อยู่เหมือนกัน ไม่ว่าจะดีหรือร้าย .... ก่อนเรื่องเล่านี้จะจบลง
The spirits tell me Shang will arrive and propose to Mulan before the sun sets.เหล่าบรรพชนบอกข้าว่า ชางยังปลอดภัยดีอยู่ และมู่หลานจะถูกขอแต่งงานก่อนตะวันตกดิน
My advisors tell me the charts are clear.ที่ปรึกษาบอกข้าว่า เส้นทางนั้นปลอดโปร่ง
Uh, let's see, I think, uh, the really bad, I guess, first, or no, start, just start with the bad, or, or the really bad.เอ่อ ดูก่อน ผมคิดว่า บอกข่าวร้ายมากก่อน ผมคิดว่า อ่อไม่ๆ เริ่มจากข่าวร้าย หรือ หรือข่าวร้ายมากๆก่อน ผมๆๆ
I get the call from my father and then, what, like two days later you come by?พ่อโทรศัพย์มาบอกข่าวฉัน หลังจากนั้นสองวันคุณก็มา
I've come her to tell you the news. Mr Collins and I are... engaged.ฉันมาบอกข่าวเธอ คุณคอลลินส์กับฉัน หมั้นกันแล้ว...
Eleanor. I've just told Chris the good news.เอลีนอร์ ผมเพิ่งจะบอกข่าวดีกับคริสเดี๋ยวนี้เอง
I hate to be the bearer of bad news, Mike.ผมไม่อยากเป็นคนบอกข่าวร้าย ไมค์
You're telling me I should become a king who only thinks about himself, although his man is dying?เจ้าบอกข้าว่า ข้าควรเป็นกษัตริย์ ที่คิดถึงแต่ชีวิตตัวเอง ถึงแม้ว่าคนของเขากำลังจะตาย
No, I just wanted to stop by to tell you in person.ไม่ล่ะ ฉันแค่แวะมาบอกข่าวดี
His Majesty told me that General Hae Mo-Su is buried at Mt. Jun-Mu.ฝ่าบาทบอกข้าว่าท่านแม่ทัพแฮโมซูถูกฝังอยู่ที่ภูเขา Jun-Mu
Yes. At first I thought he had ulterior motives, but he said he was repaying his debt.ใช่ ตอนแรกข้าคิดว่าเขาทำไปเพราะมีจุดประสงค์อื่น แต่เขาบอกข้าว่าเขาทำเพื่อทดแทนบุญคุณข้า
Why didn't you inform me that Dae-So was going too? !ทำไมเจ้าไม่บอกข้าว่าแดโซไปกับเจ้าด้วย?
When you find him, will you give him a message?เจอเขาเมื่อไหร่ ฝากบอกข่าวนี่เขาหน่อย
Grandma said, in a couple of days i should go and visit my parents gravesท่านยายบอกข้าว่า อีกสองวัน จะต้องไปกราบไหว้พ่อแม่ที่สุสานแล้ว
I've gotta run. I'll let Robert tell you the good news.ฉันต้องไป ฉันจะให้โรเบิร์ตมาบอกข่าวดีกับคุณ
I hate to bear bad news, but...ฉันไม่อยากบอกข่าวร้ายกับเธอเลย แต่...
So when giving a patient the bad news, you want to be polite and detached,but not cold.ดังนั้น ตอนบอกข่าวร้ายกับคนไข้ คุณจะต้องสุภาพ เฉยๆไว้ แต่ต้องไม่เย็นชา
I think we go out with this news immediately.ผมคิดว่าเราต้องบอกข่าวนี้ โดยทันที
Did you tell your brother the good news?เธอบอกข่าวดี กับน้องเธอรึยัง ?
First you show me that i can be harmed by no weapon,เจ้าบอกข้าว่า ไม่มีอาวุธใดทำร้ายข้าได้
Well, then should I personally give this good news to your dad or will you give it yourself?ดีล่ะ,ฉันจะบอกข่าวดีนี้ กับพ่อของนาย หรือว่านายจะบอกเอง?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บอกข่าว
Back to top