ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บทสรุป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บทสรุป*, -บทสรุป-

บทสรุป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บทสรุป (n.) conclusion Syn. ผลสรุป, ข้อสรุป
English-Thai: HOPE Dictionary
capitulation(คะพิชชุเล'เชิน) n. การยอมแพ้,การยอมจำนน,บทสรุป, See also: capitulatory adj.
compendium(คัมเพน'เดียม) หนังสือย่อเรื่อง,บทย่อ,บทสรุป,รายการเต็ม., Syn. summary -pl. -diums,compendia
conclusion(คันคลู'เชิน) n. การลงเอย,การสิ้นสุดลง,การสรุป,บทสรุป,ผล,การตกลงขั้นสุดท้าย,การตัดสินใจครั้งสุดท้าย, Syn. inference
conspectusn. ปริทรรศน์,การมองหรือความเห็นอย่างกว้าง ๆ ,การสำรวจ,ข้อสรุป,บทสรุป
peroration(เพอระเร'เชิน) n. คำสรุป,บทสรุปของคำปราศรัย., See also: perorational adj.
precis(เพรซี',เพร'ซี) n. บทย่อ,ย่อความ,บทสรุป,สาระสำคัญ
roundup(เราน์ดฺ'อัพ) n. การไล่ปศุสัตว์มารวมกัน,ผู้ขี่ม้าไล่ปศุสัตว์มารวมกัน,การจับกลุ่ม,การชุมนุม,การสรุป,บทสรุป,สาระ,ใจความสำคัญ, Syn. collect,gather,amass,rally
syllabus(ซิล'ละบัส) n. หลักสูตร,สาระสำคัญ,บทสรุปของการพิจารณาของศาล pl.syllabuses,syllabi, Syn. synopsis,abstract,outline
English-Thai: Nontri Dictionary
compendium(n) บทสรุป,หนังสือย่อเรื่อง
peroration(n) การสรุปความ,การสาธยาย,บทสรุป
syllabus(n) ประมวลวิชา,หัวข้อย่อๆ,หลักสูตร,สาระสำคัญ,บทสรุป
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Synopsisบทสรุปย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
capitulation (n.) บทสรุป Syn. summary, synopsis
coda (n.) บทสรุป See also: คำสรุป Syn. envoi, sequel
compend (n.) บทสรุป See also: บทคัดย่อ Syn. compendium, abridgment
compendium (n.) บทสรุป See also: บทคัดย่อ Syn. compend, abridgment
digest (n.) บทสรุป See also: งานย่อ, บทสรุปใจความสำคัญ, บทคัดย่อ Syn. abstract, brief Ops. amplification
envoi (n.) บทสรุป See also: คำสรุป Syn. sequel, coda
ontline (n.) บทสรุป See also: บทย่อ Syn. review, summary
peroration (n.) บทสรุป See also: คำสรุป Syn. envoi, sequel, coda
roundup (n.) บทสรุป See also: สาระ, ใจความสำคัญ Syn. summary
rundown (n.) บทสรุป See also: บทย่อ Syn. review, ontline, summary
syllabus (n.) บทสรุปของรายงานการพิจารณาคดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where to end that book is the challenge.บทสรุปของหนังสือคือความท้าทาย
The upshot of the whole thing was that I was supposed to lead an organization of 500000 men which would be able to take over the functions of government...บทสรุปของเรื่องทั้งหมดก็คือ ผมได้รับการจ้างวานให้จัดตั้ง องค์กรที่มีสมาชิกราว 500,000 คน ซึ่งสามารถเข้าควบคุมกลไกของรัฐบาลได้...
Thrilling conclusion to your David Clarke saga.บทสรุปที่น่าสนใจ ของตำนาน เรื่องเดวิด คลาร์ก
Deadlines have been moved up.บทสรุปมันร่นเข้ามาแล้ว
The generous conclusion to draw would be that serenaบทสรุปมากมายที่เกิดขึ้น ทำให้เซรีน่า
We ended up on opposing teams.บทสรุปสุดท้ายของเราอยู่อีกคนละฝ่าย ทั้งนายและฉัน...
At present, I'm writing the definitive work on the subject.ตอนนี้ ข้ากำลังเขียนบทสรุปขั้นสุดท้าย ของหัวข้อนี้อยู่
It's a poor conclusion, is it not?เป็นบทสรุปที่แย่เอาการ ใช่ไหมเล่า
I wrote it in the dirt, and I fucking pissed on it!ฉันเขียนในสิ่งสกปรก, และฉันเป็นร่วมเพศในบทสรุปมันมั
I pissed on it... because I did foul the ball.I บทสรุปมันในนั้น ... เพราะว่าผมทำลูกเหม็น
Here we go again.-นั่นลูกผม -นี่เป็นบทสรุปสำหรับคืนนี้
Now that is enough. You are not to see him anymore. And that's final.คงต้องพอเท่านี้ ลูกจะต้องไม่ไปเจอกับเค้าอีกต่อไป และนั่นแหละคือบทสรุป
Look, it's good, it's good, but let's please do not jump to conclusions.เอาล่ะ ดี ดีมาก /Nแต่อย่าเพิ่งโดดไปถึงบทสรุปเลย
Gideon, rush to conclusions, jump to conclusions.กิเดียน เร่งหาบทสรุป/Nโดดหาบทสรุป
And with the help of the best man hunter in the fbi,we should have answers soon.และด้วยความช่วยเหลือจากมือดีที่สุดของ FBI เราคงจะได้บทสรุปเร็วๆ นี้
I didn't write up my summary until an hour before the trial.ผมไม่ได้เขียนบทสรุปจนกระทั่ง ชั่วโมงนึงก่อนการพิจารณาคดี
This leads us to a horrible conclusion.นี่อาจเป็นบทสรุปที่น่าขนลุก
The all anal final chapter.ซึงจะเป็นบทสรุปของประตูหลัง
Can we now?และที่ฉันถามเกี่ยวกับบทสรุปทางออกของฉัน
Did you brief Agent Kohn on this?คุณได้บทสรุปนักสือคอร์นเรื่องนี้หรือยัง
But, yes, I suppose that's the gist of it.แม่ยอมรับว่านั่นเป็นบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดนั่น
That's not going to last.นั่นยังไม่ใช่บทสรุปที่ต่อเนื่องได้นานนัก
I guess that concludes Project Bartowski.ฉันคาดว่านั่นคือ บทสรุปของโครงการบาทาวสกี้
Now, that coupled with the fact that he had an unexplained diplomatic cover and was killed by a professional would lead any reasonable person to conclude that...ข้อเท็จจริงทั้งสองอย่างนั้น ไม่สามารถอธิบาย ครอบคลุมถึงความฉลาด และเหตุผลที่เขาถูกฆ่าจากมืออาชีพ แต่นำเราไปสู่บทสรุปว่า...
You can just skip to the conclusion.คุณข้ามไปที่บทสรุปเลย
Those people are going to have to settle for a phone call through glass.คนพวกนั้นกำลังรอ บทสรุปจากคำตัดสินอยู่
I'm just saying,we shouldt jump to conclusions.ฉันแค่อยากจะบอกว่า เราไม่ควรข้ามไปถึงบทสรุป
Which i just learned in the awkward conclusionผมมารู้ความจริงผ่านบทสรุปสุดพิลึก
It's simple arithmetic. I don't know shit about the law either,เปล่าครับนี่มันคือบทสรุปเชิงคณิตศาสตร์ มันเกี่ยวกับตัวเลขพื้นๆ
All right. Brief him on the route into the complex.ขวาทั้งหมด บทสรุปเขาบนเส้นทางไปสู่​​ความซับซ้อน
I'll come to conclusion first. You are mineขอที่บทสรุปก่อน คุณว่าอะไรไหม
No use jumping to conclusions before all the evidence is in.อย่าข้ามไปบทสรุป ก่อนจะเห็นหลักฐานทั้งหมด
That's a foregone conclusion.นั่นเป็นบทสรุปที่เรารู้อยู่แล้ว
You've got a solution that you like, but you are choosing to ignore anything you see that doesn't comply with it.นายมีบทสรุปที่ปักใจไว้แล้ว แต่นายเลือก... ที่จะมองข้ามเบาะแสทุกๆ อย่าง.. ที่ไม่สามารถเข้ากันได้
This isn't how I thought it'd end up for you.นี่ไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิด แต่มันต้องมีบทสรุป
And from there, it's a short step to the inevitable conclusion that all of this...และจากจุดนั้น ก็เป็นก้าวสั้นๆไปยัง บทสรุปที่เห็นได้ชัด ว่าเรื่องทั้งหมดนี้...
Let's say I heard it and I'll just tell you the conclusion.พูดมาให้ฉันฟัง แล้วฉันจะบอกบทสรุปให้
And that concludes the war news from the western front. - Hi, Uncle Harold.และนี่คือบทสรุปสำหรับข่าวสถาณการณ์สงครามจากฝั่งตะวันตก สวัสดีค่ะ ลุงฮาโรลด์
The curious circumstances following the exciting conclusion of our St. Patrick's Day adventure.สถานการณ์น่าฉงน ซึ่งตามมาด้วยบทสรุปอันน่าตื่นเต้น
All right, so, everybody, if we could just look at page 18 on the prospectus, please.เอาละ ทุกคน ช่วยเปิดบทสรุปไปหน้า 18 ด้วย

บทสรุป ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
要旨[ようし, youshi] Thai: บทสรุป English: summary

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บทสรุป
Back to top