ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำหล่อเลี้ยง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำหล่อเลี้ยง*, -น้ำหล่อเลี้ยง-

น้ำหล่อเลี้ยง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำหล่อเลี้ยง (n.) amniotic fluid Syn. น้ำคร่ำ, น้ำทูนหัว, น้ำเลี้ยง
น้ำหล่อเลี้ยง (n.) nutrient See also: nutriment, nourishing food, food
น้ำหล่อเลี้ยงลูกตา (n.) vitreous body See also: vitreous humor Syn. น้ำเลี้ยงลูกตา
English-Thai: HOPE Dictionary
sap(แซพ) n. น้ำหล่อเลี้ยงในเนื้อเยื่อของต้นไม้,ของเหลวที่หล่อเลี้ยงร่างกาย,ของเหลวที่สำคัญต่อชีวิต,กำลังวังชา,คนโง่,คนเง่า,ตะบอง,ไม้พลอง,อุโมงค์ vt. ดูด (กำลัง) ออก,ตีด้วยไม้พลองหรือตะบอง,ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก,ค่อย ๆ ทำลาย,ทอนกำลัง,ตัดกำลัง,เซาะ vi. ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cytoplasmซัยโตพลาสซึม,น้ำหล่อเลี้ยงเซลล์,ไซโตพลาส์ม,ไซโตปลาสซึม,ไซโตปลาสซึม,ไซโตพลาสซึม,ไซโตพลาสม,ไซโตปลาสซึม,ไซโตปลาสม์,ซัยโตพลาสม์,ไซโตปลาส์ม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sap (n.) น้ำหล่อเลี้ยงในเนื้อเยื่อของต้นไม้ See also: ของเหลวที่หล่อเลี้ยงร่างกาย, ของเหลวสำคัญต่อชีวิต Syn. fluid, secretion, essence, lifeblood
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Changelings feed on the mom... synovial fluid.แหล่งอาหารของมันก็คือแม่ของเด็ก... น้ำหล่อเลี้ยงข้อกระดูก
Which is essentially water.ซึ่งจำเป็นต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้
They won't grow unless they get water from someplace.มันจะไม่เติบโตนอกเสียจากว่า มันได้รับน้ำหล่อเลี้ยงจากที่ไหนสักที่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำหล่อเลี้ยง
Back to top