ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าสรรเสริญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าสรรเสริญ*, -น่าสรรเสริญ-

น่าสรรเสริญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าสรรเสริญ (adj.) admirable See also: praiseworthy Syn. น่ายกย่อง, น่าเชิดชู Ops. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม
English-Thai: HOPE Dictionary
creditable(เครด'ดิทะเบิล) adj. น่าเชื่อถือ,น่าเลื่อมใส,น่าสรรเสริญ, See also: creditableness n. ดูcreditable creditability n. ดูcreditable, Syn. meritorious -Conf. credible,credulous
laudable(ลอ'ดะเบิล) adj. น่าสรรเสริญ,น่าสดุดี., See also: laudability n. laudableness n. ดูlaudable, Syn. commendable
meritorious(เมอริโท'เรียส,-ทอ'เรียส) adj. มีความดีความชอบ,มีคุณความดี,มีข้อดี,น่าสรรเสริญ,ควรได้รับการยกย่อง, Syn. praiseworthy
praiseworthy(เพรซ'เวิร์ธธี) adj. น่าสรรเสริญ,น่าชมเชย,น่ายกย่อง., See also: praiseworthily adv. praiseworthiness n., Syn. laudable
virtue(เวอ'ชุ) n. คุณงามความดี,คุณความดี,ศีลธรรม,ความถูกต้อง,ความบริสุทธิ์,พรหมจรรย์,คุณสมบัติที่ดีหรือน่าสรรเสริญ,, See also: virtues n.,pl. อันดับของฑูตสวรรค์,กำลังวังชาของชาย. virtueless adj., Syn. rectitude,merit,value
well(เวล) adv. ดี,อย่างดี,เรียบร้อย,สบาย,เป็นที่พอใจ,ด้วยความระมัดระวัง,อย่างน่าสรรเสริญ,ด้วยความถูกต้อง,อย่างมีเหตุผล,มากมาย,ได้เรียบ,เต็มที่ adj. สบาย,ดี,พอใจ,เรียบร้อย,พอควร,เหมาะสม interj. ดีละ! โอ!,โอ้! n. ความสบาย,ความมีสุขภาพดี,โชคดี,ความสำเร็จ n. บ่อ,
worthy(เวิร์ธ'ธี) adj.,n. (ผู้ที่) มีค่าเพียงพอ,คุ้มค่า,มีมูลค่า,มีราคา,คู่ควร,น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,สมควรมีเกียรติ, See also: worthily. adv. worthiness n., Syn. deserving,productive,notable
English-Thai: Nontri Dictionary
commendable(adj) น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่องสรรเสริญ
creditable(adj) น่าเชื่อถือ,น่าภูมิใจ,น่าสรรเสริญ,น่าเลื่อมใส
glorious(adj) มีชื่อเสียง,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,สว่างจ้า,รุ่งโรจน์,เปล่งรัศมี
laudable(adj) น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,น่าชมเชย
meritorious(adj) น่าชมเชย,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,มีคุณความดี,มีข้อดี
praiseworthy(adj) น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,น่าสดุดี,น่าชมเชย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
glorified (adj.) น่าสรรเสริญ See also: น่ายกย่อง, น่าเทิดทูน Syn. blessed, praised
praised (adj.) น่าสรรเสริญ See also: น่ายกย่อง, น่าเทิดทูน Syn. blessed
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a glorified paper pusher. Charles.น่าสรรเสริญดีนะ ชาลีส์
You did everything to save master CheonGoon, that was remarkable.เจ้าทำทุกอย่างที่จะช่วยนายน้อยเชินกุน น่าสรรเสริญมาก
Wow, how noble of him.ว้าว น่าสรรเสริญจริงๆ
Both of us here at this resort at the same time.เธอยังเป็นเดฟลินที่น่าสรรเสริญอยู่เหมือนเดิมเลยนะ
Oh, kudos for the family values.โอ้ ช่างน่าสรรเสริญที่เห็นแก่ครอบครัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าสรรเสริญ
Back to top