ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าภาคภูมิใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าภาคภูมิใจ*, -น่าภาคภูมิใจ-

น่าภาคภูมิใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าภาคภูมิใจ (adj.) proud See also: honour, full of self-esteem, dignified
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'd like to dedicate this song to all the strong, proud and empowered ladies who stuck their necks out to make this happen.เราอยากอุทิศ เพลงนี้เพื่อสุภาพสตรีที่ เข้มแข็ง, น่าภาคภูมิใจ และทรงพลังทุกคน ที่รวมแรงร่วมใจ
And I want you to be the first to report on this particular union as it is between two of our most esteemed colleagues.ผมอยากให้คุณเป็นคนแรก ที่รายงานข่าวนี้ งานวิวาห์ของเพื่อนร่วมงานที่น่าภาคภูมิใจ
She really is magnificent.เธอน่าภาคภูมิใจจริงๆ
If it's such a proud thing to do, then why do it in secrecy?ถ้าทำในสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ แล้วทำไมต้องปิดเป็นความลับด้วย?
I'm of proud family!ตระกูลกูน่าภาคภูมิใจ !
This organization has a proud tradition of upholding both human rights and cultural diversity.องค์กรนี้มีประเพณีอันน่าภาคภูมิใจ ในการส่งเสริมทั้งสิทธิมนุษยชน และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
A weapon worthy of my proudest warrior.อาวุธที่มีค่าและน่าภาคภูมิใจที่สุดของข้า นักรบ
Gaming is simply the proudest thing in my life.การเล่นเกมนั้นคือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของผม
Instead, we've decided to highlight this region's proud history with a new mascot.เพราะกระนั้น เราจึงได้ตัดสินใจ ที่จะแสดงถึงประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจ ด้วยมาสคอตตัวใหม่
Mance Rayder was a great man. Proud man.แมนซ์เป็นสุดยอดคน คนที่น่าภาคภูมิใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าภาคภูมิใจ
Back to top