ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าคบหา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าคบหา*, -น่าคบหา-

น่าคบหา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าคบหา (adj.) likable See also: likeable, agreeable and attractive, enjoyable Syn. น่าคบ
น่าคบหา (adj.) likable See also: likeable, agreeable and attractive, enjoyable Syn. น่าคบ
น่าคบหา (adj.) likable See also: likeable, agreeable and attractive, enjoyable Syn. น่าคบ
English-Thai: Nontri Dictionary
companionable(adj) น่าคบหา,น่าสมาคม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gallantly (adv.) อย่างน่าคบหา See also: อย่างมีมิตรไมตรี
pleasantly (adv.) อย่างน่าคบหา See also: อย่างมีมิตรไมตรี Syn. gallantly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You think I'm fun and cheery?คุณคิดว่าฉันสดใส น่าคบหาเหรอ ?
But the ladies in this neighborhood are actually pretty nice.แต่คุณผู้หญิงหลายคนในหมู่บ้าน - จริงๆ แล้วนิสัยดีน่าคบหา
He's not missing, and he's way too square to deal V.เขาไม่ได้หายตัว และเขาก็ค่อนข้างน่าคบหา
The only evidence we have against him is that he's a creep.หลักฐานเดียวที่เรามีสำหรับการต่อต้านเค้า คือเค้าไม่น่าคบหาด้วย
In middle school, Susan was very fun to be around... but now she doesn't like to say "Hi" to me anymore.สมัยม.ต้น ซูซานเป็นเพื่อนที่น่าคบหา แต่... ตอนนี้หล่อนเอาแต่เบือนหน้าหนีฉัน
I'm pretty likable. Ah... That's a... matter of opinion.ผมดูน่าคบหา นั่นเป็น...
He's a likeable boy, Merlin.เขาเป็นคนที่น่าคบหา เมอร์ลิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าคบหา
Back to top