ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นำเอามาใช้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นำเอามาใช้*, -นำเอามาใช้-

นำเอามาใช้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นำเอามาใช้ (v.) use See also: make use of, utilize Syn. เอาไปใช้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
appropriate (vt.) นำเอามาใช้ส่วนตัว See also: ยึดเอา, นำมาใช้ประโยชน์โดยมิชอบ Syn. seize, take possession of
take possession of (vt.) นำเอามาใช้ส่วนตัว See also: ยึดเอา, นำมาใช้ประโยชน์โดยมิชอบ Syn. seize

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นำเอามาใช้
Back to top