ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นำพา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นำพา*, -นำพา-

นำพา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นำพา (v.) mind See also: pay attention to, heed, regard, care Syn. เอาใจใส่, เอาธุระ Ops. ปล่อยปละละเลย, ไม่เอาใจใส่
English-Thai: HOPE Dictionary
aeriferous(แอริฟ' เฟอรัส) adj. ซึ่งนำพาอากาศ., Syn. aeriferous
convect(คันเวคทฺ') vt.,vi. นำพา (ความร้อนหรือของเหลวหรือแก๊ส)
convection(คันเวค'เชิน) n. การนำพาความร้อนหรือของเหลวหรือแก๊ส, See also: convectional adj.
disregardvt.,n. (การ) ไม่สนใจ,มองข้าม,ไม่เอาใจใส่,ไม่นำพา, Syn. neglect,ignore
English-Thai: Nontri Dictionary
conveyance(n) การขนส่ง,การบรรทุก,การนำพา,พาหนะ,ยวดยาน
disinterested(adj) ไม่สนใจ,ไม่นำพา,เมินเฉย,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่แยแส,ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bypassingการนำพาผ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Erosion การกร่อน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง กระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการที่ทำให้ สารเปลือกโลกหลุดไป ละลายไป หรือกร่อนไปโดยตัวการธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ ลมฟ้าอากาศ สารละลาย การครูดถู การนำพา ทั้งนี้ไม่รวมการพังทลายเป็นกลุ่มก้อน เช่น แผ่นดินถล่ม หรือภูเขาไฟระเบิด ความรุนแรงการกร่อน (erosion classes) แบ่งได้ดังนี้ - ไม่มีการกร่อน (none eroded) - กร่อนเล็กน้อย (slight serere eroded) - กร่อนปานกลาง (moderately serere eroded) - กร่อนรุนแรง (serere eroded) - กร่อนรุนแรงมาก (very serere eroded) หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง การสูญเสียของผิวหน้าดินเนื่องจากการไหลเซาะ ของน้ำหรือจากลมฟ้าอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
entrain (vt.) นำพา (อนุภาคของแข็ง, ฟองอากาศ, หยดน้ำ) ให้ไหลไปตามกระแสของของเหลว (ทางเคมีฟิสิกส์)
washed up (idm.) ลม หรือคลื่นนำพามา See also: ทำให้หมดอาชีพ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What bring you here?อะไรนำพาคุณมาที่นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is these people who brought this upon us.คนพวกนี้คือ คน นำพา หายนะมาให้พวกเรา
Bring us closer to God.นำพาเราเข้าหาพระเจ้า
Lead us not into temptation,นำพาเราให้พ้นจากสิ่งล่อใจ
You jeopardized everything!นำพาเอาทุกอย่างไปเสี่ยง
Bring merriment to your experiment.นำพาไปสู่การทดลอง ที่แสนสนุกสนาน
Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.โปรดช่วยเรามิให้หลงอุบายของปีศาจ นำพาเราหลีกหนีจากมัน
There's no telling how far I can take Jobe.ฉันไม่รู้ว่าจะนำพาโจ๊บไปได้ถึงไหน ถ้าต้องทำตามลำพัง
Taking classified programmers out of the country compromises national security.การนำพาโปรแกรมเมอร์ออกนอกประเทศ เป็นการละเมิดสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยของชาติ
# I don't mind if they're cloudy or brightไม่นำพา เมฆาหม่น หรือฟ้าใส
I believe it is our fate to be here. It is our destiny.ผมเชื่อว่าชะตานำพาเรามาที่นี่ / มันคือพรหมลิขิต
If you get away from leading your family like a man of God ought to lead his family - in prayer and reading the word of God and the things of God and bringing them to the house of God -ถ้าคุณละทิ้งนำพาครอบครัว ในแบบของผู้นับถือพระเจ้า.นำครอบครัวของเขา ในการสวดและอ่านพระวจนะ และพระประสงค์ของพระองค์ นำพวกเขาสู่บ้านของพระเจ้า
"until it finally brought us together in this dream."จนกระทั่งนำพาเรามาเจอในความฝัน
How magical that our paths should cross.โชคชะตานำพาเรามาพบกัน
That's what brings you back to me each time.ปาฏิหารย์ที่จะนำพาให้คุณกลับมาหาฉันในช่วงเวลาต่างๆ
Do you think our love could take us away together?คุณคิดมั้ยว่า ความรักของเรา จะนำพาให้เราได้อยู่ร่วมกัน
Sorry Ma'am, vehicles are prohibited beyond this point.ขออภัยครับคุณ เราไม่อนุญาตให้นำพาหนะเข้ามาเกินเขตนี้
I'm being straight with you. Brad smeared me... And took the coalition in a different direction.แบรดป้ายสีผม แล้วนำพาแนวร่วม ไปในทิศทางอื่น ตรงที่สุด
Pointing nations the safest way through country...ที่จะนำพาประชาชาติ เข้าไปในประเทศ ที่เต็มไปด้วยปัญหา
He promised you order, he promised you peace and all he demanded in return was your silent, obedient consent.เขาสัญญาจะนำพาความเป็นระเบียบ... . เขาสัญญาจะนำพาความสงบ...
It's destiny that led us together through a silly incident.นี่เป็นพรหมลิขิตนะคะที่นำพาให้เราสองคน มาพบกันโดยบังเอิญขนาดนี้
Love is said to be one pleasure and a thousand sufferings.ว่ากันว่าความรักนำพาเพียงหนึ่งความสุขมาให้ แต่นำความทรมานมานับพัน
Over-confidence will surely lead to disaster.การมั่นใจตัวเองเกินไปจะนำพาหายนะมาให้
You have no idea of the level of hell I could bring down on you.ชั้นไม่รู้แน่ว่าชั้นจะนำพา ความล่มจมไปให้นายได้แค่ไหน
Fine. But I'm not gonna carry you.ดี แต่ว่าฉันจะไม่นำพาคุณ
Is it evolution that takes us by the hand?มันคือวิวัฒนาการหรือ ที่นำพาเราไป
The have extraordinary abilities the destiny is bring them to togetherพวกเขามีความสามารถพิเศษ ชะตาชีวิตนำพาพวกเขามาอยู่ด้วยกัน
It's a very unlucky place!มันเป็นสถานที่ซึ่งนำพาความโชคร้ายมาให้!
I won't go anywhere, and this time, everything will going to be fine,ผมจะไม่ไป ไม่ว่าที่ไหนก็ตาม, และเวลานี้, ทุกสิ่ง จะนำพาไปสู่ความสุข
That god brought him once again to me, my visit to that studio, my recognition of myself, my meeting with mom, meeting to you, it's not a co incidence,พระเจ้านำพาให้เขา มาเจอกับฉันอีกครั้ง ฉันเจอสตูดิโอนั่น การที่ฉันจำตัวเองได้
And just so we're clear,sister,not interested.เป็นอันเข้าใจกัน ผมไม่นำพาอยู่แล้ว
I realize that this is dangerously close to bordering on stalker status, but, uh, look, i-i don't really care about that.ผมรู้ว่านี่ชักจะเหมือนพวกโทรโรคจิตแล้ว แต่ผมไม่นำพาอยู่แล้ว
Our Arteries Give Us A Free Pass On Turkey Day.สายเลือดของเราได้นำพาให้เรามาถึงวันไก่งวง
May the Lord lead him unto heaven and grant him... eternal rest.ขอพระผู้เป็นเจ้านำพาสู่สรวงสวรรค์และยินยอมให้เขา... ...พักผ่อนชั่วนิรันดร์
But it will also bring harm to the society.แต่จะเป็นการนำพาอันตรายมาสู่สังคมอีกด้วย
"He that opens his lips too wide shall bring on his own destruction."" ผู้ใดเผยอปากมากจนเกินเหตุ... ...จะนำพาไปสู่หายนะ "
It was an accident that intertwined our fates.อุบัติเหตุครั้งนั้น นำพาชะตาเรามาพบกัน
I believe that the urgency of the situation... compels the use of any and all resources to obtain Cris Johnson.ฉันเชื่อว่า สถานะการณ์ ฉุกเฉินตอนนี้ บังคับให้เรา ต้องใช้กำลัง ไปนำพา คริส จอห์นสันมา
Thank you for letting us gather once again... and be together.และได้นำพาพวกเราให้มาอยู่พร้อมหน้า... พร้อมเพรียงกันอีกครั้ง
Will it be Thierry Henry, Fabregas, or TJ Harper?ที่จะนำพาถ้วยแชมป์กลับบ้าน จะเป็นทีมของ เธียรี่ อองรี, แฟบริกัซและ ทีเจ ฮาร์เปอร์
Which brings us to our focus on child-rearing:แม้แต่การอดอาหาร นำพาให้เราสนใจไปที่การเลี้ยงดูเด็ก

นำพา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
案内[あんない, annai] Thai: การนำพา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นำพา
Back to top