ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นายทัพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นายทัพ*, -นายทัพ-

นายทัพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นายทัพ (n.) commander-in-chief See also: army leader, general Syn. ผู้นำทัพ, หัวหน้าทัพ
นายทัพ (n.) warlord See also: military commander, army commander, military leader Syn. แม่ทัพ, ขุนศึก
นายทัพ (n.) warlord See also: warrior, military chief Syn. แม่ทัพ, ขุนศึก
นายทัพ (n.) ancient general See also: commander-in-chief, field marshal Syn. แม่ทัพ, จอมพล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This number eight scoop of vanilla tapioca with a Ph.D in being swell and a master's in "everybody loves me"?นายทัพพีเบอร์แปดของสาคูวนิลา ที่มาพร้อมปริญญาเอกด้านความสำอาง และปริญญาโทด้าน "ใครๆก็รักฉัน"
The chief commander is in charge.นายทัพใหญ่เป็นคนบงการ
Many centuries ago, it fell into the possession of a great warlord.หลายศตวรรษก่อน มันตกอยู่ในความครอบครอง ของนายทัพผู้ยิ่งใหญ่
The order is from the chief commander.มีคำสั่งลงมาจากนายทัพใหญ่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นายทัพ
Back to top