ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นายทหารติดตาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นายทหารติดตาม*, -นายทหารติดตาม-

นายทหารติดตาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นายทหารติดตาม (n.) aide-de-camp See also: aid-de-camp Syn. นายทหารคนสนิท, ท.ส.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aid-de-camp (n.) นายทหารติดตาม (มาจากภาษาฝรั่งเศส) See also: นายทหารผู้ช่วย Syn. aide, aide-de-camp
aide-de-camp (n.) นายทหารติดตาม (มาจากภาษาฝรั่งเศส) See also: นายทหารผู้ช่วย Syn. aide

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นายทหารติดตาม
Back to top