ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นายกรัฐมนตรี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นายกรัฐมนตรี*, -นายกรัฐมนตรี-

นายกรัฐมนตรี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นายกรัฐมนตรี (n.) prime minister See also: PM, chancellor Syn. นายกฯ
English-Thai: HOPE Dictionary
chancellery(ชาน'ชะเลอรี) n. ตำแหน่งเสนาบดี,สำนักงานเสนาบดี,รัฐมนตรี,ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของบางประเทศ,สถานเอกอัครราชฑูต,สถานกงสุลใหญ่,เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสถานเอกอัครราชฑูต (หรือกงสุล) ,เลขานุการเอกอัครราชทูต (หรือกงสุล) ,นายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ) ,ตุลาการใหญ่ของบางประเ
chancellor(ชาน'ซะเลอ) n. เสนาบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,เอกอัครราชทูต,ตุลาการใหญ่, See also: chancellorship n.
lenin(เลน'นิน) n. Vladimir Ilyich นายกรัฐมนตรีโซเวียต (ค.ศ.1918-1924)
premier(พรีเมียร์',พริมเยียร์') n. นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี. adj. เป็นหัวหน้า,นำหน้า,ครั้งแรก,เก่าที่สุด., See also: premiership n., Syn. prime minister
vice chancellorn. รองอัครมหาเสนาบดี,รองนายกรัฐมนตรี,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
vice-premier(ไวสฺ'เพรม'เมียร์) n. รองนายกรัฐมนตรี
English-Thai: Nontri Dictionary
chancellor(n) อธิการบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรี,เลขานุการสถานทูตน
PRIME prime minister(n) นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Chancellorนายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันและสาธารณรัฐออสเตรีย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Prime Minister; Premierนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Premier, Deputy; Prime Minister, Deputyรองนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prime ministersนายกรัฐมนตรี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
premier (n.) นายกรัฐมนตรี
prime minister (n.) นายกรัฐมนตรี Syn. PM, leader
vice-premier (n.) รองนายกรัฐมนตรี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was offered the prime ministership... which he felt he didn't have enough education or polish to accept.{\cHFFFFFF}เขาได้รับการเสนอ นายกรัฐมนตรี ... {\cHFFFFFF}ซึ่งเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีมากพอ การศึกษาหรือการขัดที่จะยอมรับ
With all due respect, master jedi, I was instructed by chancellor Palpatine to bring the intel directly to him for debriefing.ด้วยความเคารพจากทั้งหมด ท่านเจได ข้าได้คำสั่งโดย นายกรัฐมนตรี Palpatine เพื่อที่จะส่ง intel ให้เขาทันทีเพื่อสอบสวน
I feel sorry for you, Prime. Your allegiance to these humans.ฉันรู้สึกเสียใจสำหรับคุณ นายกรัฐมนตรี ความจงรักภักดี ของคุณกับมนุษย์เหล่านี้
I... am the elected chancellor of the Ark.ฉัน ... ได้รับการเลือกตั้ง นายกรัฐมนตรี the Ark
Personal friend of the Prime Minister, Yes..นายกรัฐมนตรี เรารู้ดี
Is the new prime minister in trouble already?นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเรา กำลังเผชิญปัญหาหรือไม่
North Korea...นายกรัฐมนตรีถูกเนรเทศ!
Chancellors, thank you for your input.นายกรัฐมนตรีทั้งหลาย ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น
Prime's taken my trophy case.นายกรัฐมนตรีนำกรณีถ้วยรางวัลของ ฉัน
Computer voice: Chancellors to your quarters.นายกรัฐมนตรีประจำที่ด้วยค่ะ
The french Prime Minister and his man,นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสและผู้ใต้บังคับบบัญชาของเขา
THE PRIME MINISTER CONTINUES TO EXPRESS PUBLIC SUPPORT FOR ML6นายกรัฐมนตรียังคงแสดงท่าทีให้ การสนับสนุน MI6
I have Prime Minister Wilheim on the phone, and the Russian premier just called before that.นายกรัฐมนตรีวิลเลียมโทรมา นายกรัฐมนตรีรัสเซียก็โทรมาก่อนหน้านั้น
It's Margaret Thatcher, the first female Prime Minister of this country.นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศ
Prime is close.นายกรัฐมนตรีอยู่ใกล้
Former prime minister ule motobo will be reinstatedนายกรัฐมนตรีอุเล มาโทโบ จะกลับมารับตำแหน่งเดิม
Are the German Chancellor and his ambassador,นายกรัฐมนตรีเยอรมันและทูตของเขา
How about the Prime Minister?นายกรัฐมนตรีเลยเป็นไง
Yeah, I promise.นายกรัฐมนตรีแคนนาดา โรเบิร์ต บอยแมน ได้ สัญญาสิ
But our Prime Minister Kwen Sai... has pushed us into it!{\cHFFFFFF}แต่นายกรัฐมนตรีของเรา Kwen ไทร ... {\cHFFFFFF}ได้ผลักดันเราไปสู่มัน!
May I present our prime minister, His Excellency Kwen Sai.{\cHFFFFFF}ผมอาจจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีของเรา ฯพณฯ Kwen ไทร
I'm not frightened of Deong, Mr. Prime Minister.{\cHFFFFFF}ฉันไม่กลัว Deong, นายนายกรัฐมนตรี
Well, these commitments, Mr. Prime Minister, work two ways.{\cHFFFFFF}ดีภาระผูกพันเหล่านี้ นายนายกรัฐมนตรีทำงานสองวิธี
I want you to be the first prime minister of India to name your entire cabinet to make the head of every government department a Muslim.ผมอยากให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรี คนแรกของอินเดีย และแต่งตั้งคณะรมต.ของคุณเอง ให้รมต.ของทุกกระทรวงเป็นมุสลิม
I'm Chattar Lal, Prime Minister to His Highness, the Maharaja of Pankot.ฉัน Chattar ลาลนายกรัฐมนตรี ที่จะเสด็จ, มหาราชาแห่ง Pankot ของเขา
I'm not worried, Mr. Prime Minister, just, uh... just, um, interested.ฉันไม่กังวลนายนายกรัฐมนตรีเพียงแค่เอ่อ ... เพียงแค่เอ่อสนใจ
Groups of unemployed workers, who have grown in number due to the tax reforms enacted by the former Prime Minister, are rioting all across the country.กลุ่มคนว่างงานที่เพิ่มจำนวนขึ้น เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายภาษี ตามคำสั่งของอดีตนายกรัฐมนตรี ลุกฮือขึ้นประท้วงทั่วประเทศ
There has been a fierce discussion between ruling party members... following the Prime Minister's off-color remarks... at a reception yesterday.มีการอภิปรายอย่างดุเดือด ระหว่างสมาชิก... ติดตามนายกรัฐมนตรี กล่าววิพากษ์วิจารณ์... ถึงการต้อนรับเมื่อวานนี้.
You're the Prime Minister, for God's sake.ไม่เอาน่า เราเป็นนายกรัฐมนตรีนะ
(Female DJ) 'It's almost enough to make you feel patriotic, 'so here's one for our arse-kicking prime minister.โอเคค่ะ แค่นี้คงพอแล้วที่จะทำให้ คุณรู้สึกรักชาติ เพลงสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีนักเตะก้นค่ะ
And, erm... this is the Prime Minister.แล้วก็... นี่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ
Absurd hard to think that she noticed Chiyo.มีข่าวลือว่าท่านนายกรัฐมนตรี ซื้อความบริสุทธิ์ของเธอ เธอจึงร่ำรวย
I report to the prime minister, even he's smart enough not to ask me what we do.ฉันรายงานนายกรัฐมนตรีไำปแล้ว ขนาดเขาเองยังฉลาดพอ... ...ที่จะไม่ถามฉันว่าพวกเรากำลังทำอะไร
The Diet has stopped the regular council by the speech from the PM that crime rate is decreasing because of Kira, but many of the citizens and the young members of the Diet rather seem to support his opinion.การตายถูกหยุดได้โดยสภาเป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรี ว่าอัตราอาชญากรรมลดลงเพราะ คิระ แต่ประชาชนจำนวนมากและสมาชิกสภานิติบัญญัติ
As the prime minister of Olympus...ในฐานะนายกรัฐมนตรีของโอลิมปัส
Prime Minister Athena has been expecting you.ท่านนายกรัฐมนตรีอาธีน่ากำลังคอยคุณอยู่
Prime minister, you're well aware... that Poseidon is the largest industrial conglomerate in the world.ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านกังวลเกินไป... ...โพเซดอนเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Prime Minister Athena is in. We are green.ท่านนายกรัฐมนตรีอาธีน่าอยู่ข้างใน ไม่มีปัญหา
Thank you, prime minister, for your consideration.ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี กับการตัดสินใจของท่าน
We go now live to a message from Prime Minister Athena.เราจะถ่ายทอดสดแถลงการณ์ จากนายกรัฐมนตรีอาธีน่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นายกรัฐมนตรี
Back to top