ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักลงทุน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักลงทุน*, -นักลงทุน-

นักลงทุน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักลงทุน (n.) investor
English-Thai: Nontri Dictionary
investor(n) นักลงทุน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infrastructure โครงสร้างพื้นฐาน ระบบพื้นฐานการขนส่ง เช่น ถนน ทางรถไฟ สนามบิน การสื่อสาร โทรคมนาคม เป็นต้น อุตสาหกรรมหลัก และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของประเทศหนึ่ง โครงสร้างพื้นฐานจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาจะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Over the counter marketตลาดรองตราสารทุนตลาดซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ เช่น การซื้อขายนอกตลาดโดยปกติจะมีขนาดหรือปริมาณการค้าจำนวนน้อยกว่า มีสภาพคล่องน้อยกว่า และมีการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักลงทุนน้อยกว่าตลาดที่เป็นทางการ ในสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดทำระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับการซื้อขายนอกตลาดขึ้นเพื่อใช้ปฏิบัติกันเอง โดยสมาคมผู้ค้าหลักทรัพย์แห่งชาติ (The National Association of Securities Dealer : NASD) สำหรับประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้เห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งตลาดรองตราสารทุนเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2537 โดยมุ่งเน้นนักลงทุนที่เป็นสถาบันเข้ามาลงทุนในตลาดนี้ [ตลาดทุน]
Over-the-counterการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นนอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อขายหุ้นนอกตลาด โดยทั่วไปจะมีขนาดหรือปริมาณการค้าน้อย มีสภาพคล่องต่ำ และมีการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักลงทุนน้อยกว่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีทางการกำกับดูแล [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
investor (n.) นักลงทุน See also: ผู้ลงทุน
enterpriser (n.) นักลงทุนทางการเงิน Syn. contractor
entrepreneur (n.) นักลงทุนทางการเงิน Syn. contractor, enterpriser
Eurobond (n.) พันธบัตรในสกุลเงินต่างๆ ที่นำออกขายให้กับนักลงทุนในประเทศอื่นที่ไม่ได้ใช้สกุลเงินที่ระบุไว้ในพันธบัตร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A soccer mom, a truck driver, an investment banker, a detective.นักฟุตบอล คนขับรถบรรทุก นักลงทุน นักสืบ
Two of the six investors we landed last month have pulled out.2 ใน 6 นักลงทุน ที่เราได้มาเดือนก่อน ถอนตัว
Two of the six investors we landed last month have pulled out.2 ใน 6 นักลงทุน ที่เราได้มาเดือนก่อนถอนตัว
So he died for nothing.นักลงทุน ที่เชื่อในที่นี่ งั้นเขาก็ตายเปล่า
Investors are freaking since Olivia split.นักลงทุนกำลังกังวล ตั้งแต่โอลิเวียออกไป
Poppy's investors would have tripled their moneyนักลงทุนของป๊อปปี้ทำเงินให้เพิ่มขึ้นสามเท่าได้
It's only the other investors we have to worry about, all right?นักลงทุนคนอื่นต่างหาก ที่ต้องกังวล
There's an investor recruitment party tomorrow at the house.นักลงทุนจะมารวมตัวกันใงานที่บ้านพรุ่งนี้
The investor wants the world's top resort.นักลงทุนต้องการรีสอร์ทชั้นนำของโลก
All our investors are pulling out.นักลงทุนทั้งหมดกำลังจะถอนตัว
Some banks invest in business.นักลงทุนบางคน ลงทุนกับธุรกิจ
Couldn't some of the investors think we're trying to hide something?นักลงทุนบางคนอาจคิดว่าเรากำลังปิดบังอะไรอยู่
Some banks buy land. I buy politicians.นักลงทุนบางคนเขาซื้อที่กัน แต่ฉันซื้อนักการเมือง
Most investors would make decision based just on our written report.นักลงทุนส่วนใหญ่จะใช้รายงานของพวกเราในการตัดสินใจ
The investors are probably in a panic.นักลงทุนอาจอยู่ในความหวาดกลัว
More investor calls?นักลงทุนโทรมาอีกเหรอคะ
Did that investor from Houston ever get back to us?ไม่ว่านักลงทุนจากฮุสตันเคย ได้รับกลับมาให้เรา?
She's got her army of caterers and workmen so you'll be just fine.ฟังนะ ผมมีประชุมนักลงทุน--
I have a company that provides banking-support services mainly in the South, but, really, I'm an old-fashioned entrepreneur.ผมมีบริษัทที่ให้บริการ เกี่ยวกับกิจการของธนาคาร... ...รายใหญ่ทางใต้, แต่, จริงๆ, ผมเป็นนักลงทุนการเงินรุ่นเก่า
I don't... I don't invest anything for anybody.ฉันไม่ได้.เป็นนักลงทุนอะไร
Micah is the date the investor.มิคาห์เหมือนนักลงทุน
They're-They're-They're way more capitalistic than we are.พวกเขาเป็นนักลงทุนโอเค พวกเขาเป็นนักลงทุนมากกว่าเรา
Oswald's very close to selling us and our investors two land parcels off of County 17.ออสวอล์ดมีความไกล้ชิดมาก กับการค้าขายและนักลงทุนของเรา ที่ดินสองผืนตรงออกจาก County 17
Well, New York, London and Sydney welcomed David back with open arms, as did his friends and investors, who've made a fortune from these interviews.แล้วทางนิวยอร์ค ลอนดอน และซิดนี่ย์ ก็อ้าแขนต้อนรับเดวิดกลับไป เช่นเดียวกับเพื่อน ๆ และนักลงทุน
Tell your rich-ass and your drunk-ass investor friends that I will be happy to pay them off.บอกพวกก้นของคนรวยและ ก้นของเพื่อนนักลงทุนขี้เหล้า ว่าฉันกำลังมีความสุข กับเงินที่พวกเค้าจ่ายมาให้เรา
I'm asking if I am a good investment.ฉันถามว่าถ้าฉันเป็นนักลงทุนที่ดี
When this land becomes available, I will need capital investors.เมื่อที่ดินผืนนี้ใช้ประโยชน์ได้ ฉันต้องการนักลงทุน
I'm a venture capitalist, Mr. Alvarez.ผมเป็นนักลงทุนที่เสี่ยงภัย คุณอัลวาเรช
With all these investments from the party,ด้วยการลงทุน จากนักลงทุนที่ปาร์ตี้
He took off with all the money that he got my mom And the co-Op to invest, and he took poppy's money, too.แต่เขาเอาเงินทั้งหมดที่เขาได้จากแม่ฉันแล้วก็นักลงทุนที่ Co-Op และเงินของป๊อปปี้ไปด้วย
You're not leaving my hotel until you repay your investors.นายจะไม่ได้ออกจากโรงแรมจนกว่านายจะจ่ายเงินคืนให้พวกนักลงทุนของนาย
You know, i had to give my investors something,ฉันก็เลยต้องให้ผลตอบแทนนักลงทุนบ้าง
So i brought on new investors to pay off the old investors.ฉันก็เลยหานักลงทุนคนใหม่เอาเงินมาจ่ายนักลงทุนคนเก่า
Well, we've been over all the investors except rufus.เราก็ดูเกี่ยวกับนักลงทุนทุกคนแล้ว ยกเว้นรูฟัส
It's a list of gabriel's investors.นี่เป็นรายชื่อนักลงทุนของกาเบเรียล
And when she found out about us, she threatened to pull themแล้วพอป๊อปปี้รู้เรื่องเรา ป๊อปปี้ก็ขู่ว่าจะยกเลิกการติดต่อกับนักลงทุน
Poppy was serious about calling off her investors.ป๊อปปี้พูดจริงเรื่องจะโทรยกเลิกพวกนักลงทุน
Well, then find new ones. look around. these are residentsงั้น ก็หานักลงทุนใหม่สิ ดูรอบๆ คนพวกนี้เป็นคนที่อาศัยอยู่ใน
No, he was an investment banker.ไม่เคย เขาเป็นนักลงทุนธนาคาร
He was going to pay back the investorsเขากำลังจะไปจ่ายคืนให้กับนักลงทุน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักลงทุน
Back to top