ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enterpriser

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enterpriser*, -enterpriser-

enterpriser ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enterpriser (n.) นักลงทุนทางการเงิน Syn. contractor

enterpriser ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕事師[しごとし, shigotoshi] (n) workman; enterpriser; schemer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enterpriser
Back to top